Firmy produkcyjne potrzebują zabezpieczenia przed ryzykami związanymi z procesami wytwórczymi, ciągłością działania, odpowiedzialności cywilna oraz sprzedażą z terminem odroczonym.

Wieloletnia praca z klientami z tej branży zaowocowała wypracowaniem w CERTUM takich metod i standardów współpracy, które pozawalają na lokowanie tych ryzyk na rynku i negocjowanie atrakcyjnych warunków ubezpieczenia, w tym także dla firm, które zaliczają się do „trudno-ubezpieczalnych”: producentów mebli, wyrobów z tworzyw sztucznych, tartaków oraz części i podzespołów do pojazdów czy urządzeń medycznych.

Wieloletnia praca z klientami z tej branży zaowocowała wypracowaniem w CERTUM takich metod i standardów współpracy, które pozawalają na lokowanie tych ryzyk na rynku i negocjowanie atrakcyjnych warunków ubezpieczenia, w tym także dla firm, które zaliczają się do „trudno-ubezpieczalnych”: producentów mebli, wyrobów z tworzyw sztucznych, tartaków oraz części i podzespołów do pojazdów czy urządzeń medycznych

Ryzyka kluczowe i istotne – ustalenie ich katalogu to najlepszy punkt wyjścia do konstruowania programu ubezpieczeniowego. To na tych zagrożeniach należy skoncentrować ochronę ubezpieczeniową.

Aby bezpiecznie prowadzić biznes nie musisz ubezpieczyć wszystkiego od wszystkiego!

W programie ubezpieczeniowym dla firmy produkcyjnej nie powinno zabraknąć następujących elementów: 

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

Ubezpieczenia mienia mogą występować w postaci ubezpieczeń od ryzyk nazwanych (ang. named perils) lub też od ryzyk nienazwanych (ang. all risks).

W tym pierwszym przypadku zakres ubezpieczenia obejmuje zdarzenia zdefiniowane w umowie ubezpieczenia o ile nie są one wyłączone. Ubezpieczenie od ryzyk nienazwanych daje pokrycie ubezpieczeniowe dla wszystkich nagłych zdarzeń, które nie są wyłączone wyraźnie w warunkach ubezpieczenia.

Do ubezpieczeń mienia od ryzyk nazwanych należą m.in.:

  • Ubezpieczenie mienia od ognia (pożaru) i innych zdarzeń losowych
  • Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku
  • Ubezpieczenie szyb od stłuczenia

W ubezpieczeniu mienia, poza zakresem ubezpieczenia, kluczową rolę odgrywają sumy ubezpieczenia, a w szczególności to, czy zostały one prawidłowo określone. Regułą bowiem w tych ubezpieczeniach jest stosowanie tzw. zasady proporcji przy wypłacie odszkodowania w przypadku stwierdzenia niedoubezpieczenia. Więcej na ten temat można znaleźć w tym artykule: Niedoubezpieczenie i zasada proporcji

Ubezpieczenie przerw w działalności (BI)

Ubezpieczenie przerw w działalności (ang. Business Interruption) ma na celu zabezpieczenie przedsiębiorstwa przed negatywnymi skutkami finansowymi szkody rzeczowej (np. w mieniu), która objęta jest ochroną ubezpieczeniową z tzw. polisy bazowej (np. polisy ogniowej).

Szkoda z tego rodzaju ubezpieczenia może obejmować jeden lub więcej z następujących trzech elementów:

  • Koszty stałe niepokryte z powodu obniżenia przychodów
  • Zwiększone koszty działalności
  • Utracony zysk

Tego rodzaju ubezpieczenie jest szczególnie zalecane dla przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, które charakteryzują się koncentracją składników majątku w jednym miejscu, albo są podatne na zakłócenie łańcucha dostaw lub procesów produkcyjnych poprzez występowanie tzw. wąskich gardeł.

Dowiedz się więcej...>>>

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej może stanowić zabezpieczenie w przypadku roszczeń cywilno-prawnych w trzech płaszczyznach:

  1. Obrony interesów ubezpieczonego przez ubezpieczyciela przed nieuzasadnionymi roszczeniami lub roszczeniami zawyżonymi
  2. Zapłaty przez ubezpieczyciela odszkodowania i/lub zadośćuczynienia
  3. Pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów postępowania sądowego

W ubezpieczeniu OC niezmiernie doniosłą rolę odgrywa wysokość sumy gwarancyjnej, która powinna być dostosowana m.in. do rozmiaru prowadzonej działalności, rodzaju i wartości posiadanego i użytkowanego mienia, rodzaju prowadzonej działalności, rynków docelowych i innych aspektów. Suma gwarancyjna może być określona na jedno i wszystkie zdarzenia (z tzw. agregatem) lub też na jedno zdarzenie bez ograniczenia liczby zdarzeń (bez agregatu).

Zakres ubezpieczenia OC powinien być skonstruowany w taki sposób, aby odpowiadał on w możliwie największym stopniu zakresowi odpowiedzialności ubezpieczonego, a w szczególności nie powinien on pomijać ryzyk kluczowych takich jak np. odpowiedzialność cywilna pracodawcy za wypadku przy pracy czy odpowiedzialność cywilna za produkt.

Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń
Ubezpieczenie kredytu kupieckiego

Należności od kontrahentów stanowią zwykle jedno z najważniejszych aktywów przedsiębiorstwa, a z pewnością jest to kluczowy element dla zachowania płynności finansowej. Ryzykiem obciążającym finanse firmy są opóźnienia w płatnościach oraz brak zapłaty (częściowy lub całkowity), który spowodowany jest sytuacją faktyczną lub prawną kontrahenta.

Ubezpieczenie kredytu kupieckiego, o ile zostanie odpowiednio przygotowane i dostosowane do specyfiki firmy, może być skutecznym elementem zarówno o charakterze prewencyjnym (zapobieganie utraconym należnościom), jak i kompensacyjnym (odszkodowanie za niezapłacone faktury).

Dowiedz się więcej...>>>

Ubezpieczenie władz spółki (D&O)

Rynek ubezpieczeń oferuje Ubezpieczenie D&O skonstruowane by chronić członków zarządów, członków rad nadzorczych, prokurentów spółek kapitałowych na wypadek roszczeń lub postępowań związanych z pełnioną przez nich funkcją menadżerską. Osoby te bowiem ponoszą odpowiedzialność: cywilna, karna, administracyjna oraz karno-skarbowa.

Wynika ona z powszechnie obowiązujących przepisów, wewnętrznych przepisów przedsiębiorstwa, kontraktów menadżerskich oraz umowy o pracę. Menadżerowie odpowiadają osobistym majątkiem wobec przedsiębiorstw, w których pełnią funkcje, jak też wobec akcjonariuszy, pracowników, wierzycieli oraz innych osób trzecich.

Roszczenia na jakie są narażeni mogą być negatywne w skutkach np. utrata dobrego imienia czy też majątku. Koszty związane z obroną przed postawionymi roszczeniami są bardzo wysokie, nawet jeśli roszczenia są nieuzasadnione czy też w rezultacie odrzucone. Koszty te wiążą się przede wszystkim z kosztami reprezentacji prawnej, doradztwa, kosztami sądowymi, jak też działaniami PR.

Główną funkcją ubezpieczenia D&O jest ochrona majątku prywatnego menadżerów oraz ich rodzin. Dodatkowo ubezpieczenie to chroni też: majątek firmy i jej bilans, wizerunek menadżerów i przedsiębiorstwa oraz spółkę w obszarze jej własnej odpowiedzialności.

Ubezpieczenie to zawierane jest przez przedsiębiorstwo na rzecz menadżerów. W ramach sumy gwarancyjnej ubezpieczyciel pokrywa, w zależności od zakresu ubezpieczenia, pokrywa dodatkowo m.in. koszty postępowania wyjaśniającego, koszty zapobieżenia zwiększeniu się szkody, koszty obrony sądowej, kary administracyjne, koszty ochrony wizerunku, kary i grzywny.

Dowiedz się więcej...>

Ubezpieczenie mienia w transporcie

Na koszt realizacji programu wpływ mają takie czynniki jak:

– standard ochrony przeciwpożarowej,

– warunki BHP,

– posiadanie ponadstandardowych zabezpieczeń i procedur bezpieczeństwa,

– konstrukcja i zlokalizowanie obiektów

– wysokość udziałów własnych/franszyz.

Czy warto współpracować z brokerem ubezpieczeniowym? Przeczytaj jakie są najcześciej pojawiające się watpliwości

Posiadasz już obsługę brokerską albo innego pośrednika ubezpieczeniowego? Sprawdź czy audyt może być dla Ciebie dobrym rozwiązaniem.