Zgodnie z Ustawą o dystrybucji ubezpieczeń, która weszła w życie w dniu 1.10.2018 roku (Dz.U. z 2017, poz. 2486) oraz innymi aktami prawnymi, a także spełniając wysokie standardy świadczenia usług pośrednictwa ubezpieczeniowego, niniejszym przekazujemy informacje obowiązkowe dotyczące pośrednika ubezpieczeniowego oraz niektórych uprawnień klienta instytucji rynku finansowego.

 1. Informacja o pośredniku ubezpieczeniowym
  A. Nazwa dystrybutora: CERTUM Sp. z o.o.
  B. Adres siedziby: ul. Grudziądzka 79/19, 87-100 Toruń
  C. Rodzaj dystrybutora: broker ubezpieczeniowy
  D. Firma, pod którą wykonywana jest działalność: CERTUM
  E. Numer wpisu do rejestru prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego: 2081/14
  F. Sposób sprawdzenia wpisu do rejestru: Informacje o wpisie do rejestru można uzyskać na zadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 18 września 2006 roku w sprawie prowadzenia rejestru pośredników ubezpieczeniowych oraz sposobu udostępniania informacji z tego rejestru (Dz. U. z 2006 nr 178, poz. 1316), to jest poprzez:
 • skierowanie do Komisji Nadzoru Finansowego ustnego lub pisemnego (w tym w formie elektronicznej lub telefonicznie) wniosku o udzielenie informacji z rejestru,
 • uzyskanie dostępu do informacji na wydzielonym stanowisku komputerowym w siedzibie Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (Plac Powstańców Warszawy 1, Warszawa) – wyłącznie w godzinach pracy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego,
 • skorzystanie z rejestru udostępnionego na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego (Rejestr Brokerów Ubezpieczeniowych dostępnych jest pod adresem: https://rpu.knf.gov.pl/search/broker).

G. Charakter otrzymywanego wynagrodzenia: pośrednik otrzymuje od zakładów ubezpieczeń wynagrodzenia wyłącznie o charakterze prowizyjnym (tzw. kurtaż brokerski) wliczone w składkę ubezpieczeniowej. Pracownicy pośrednika uczestniczą w szkoleniach i spotkaniach integracyjnych organizowanych przez zakłady ubezpieczeń w celu zapoznania się z aktualną ofertą ubezpieczycieli, zdobycia wiedzy o ubezpieczeniach i likwidacji szkód , a także utrzymywania relacji z pracownikami ubezpieczycieli. Pośrednik nie otrzymuje innych korzyści ani zachęt innego rodzaju.

H. Posiadane udziały zakładów ubezpieczeń: Dystrybutor nie posiada akcji ani udziałów zakładów ubezpieczeń uprawniających do co najmniej 10% głosów na walnym zgromadzeniu. Żaden zakład ubezpieczeń nie posiada udziałów dystrybutora uprawniających do co najmniej 10% głosów na zgromadzeniu wspólników dystrybutora.