Branża budowlana to bardzo różnorodny zbiór przedsiębiorstw, które zajmują różne pozycje w procesach inwestycyjnych. Z tego powodu kluczem do ustalenia skutecznego programu ubezpieczeniowego jest zrozumienie specyfiki danej firmy oraz otoczenia w jakim prowadzi swoją działalność.

Serwis brokerski dla budownictwa

Wspólne i charakterystyczne dla przedsiębiorstw z branży budowlanej jest to, że ich najważniejsze i najbardziej wartościowe aktywa znajdują się poza ich siedzibą, na placach budowy.

To tam tworzy się wartość poźniejszych przychodów i zysków firmy.

Przedsiębiorstwa budowlane obsługiwane przez CERTUM mogą liczyć na doradztwo, wdrożenie i obsługę następujących rodzajów ubezpieczeń:

ubezpieczenie OC prowadzonej działalności

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej może stanowić zabezpieczenie w przypadku roszczeń cywilno-prawnych w trzech płaszczyznach:

 1. Obrony interesów ubezpieczonego przez ubezpieczyciela przed nieuzasadnionymi roszczeniami lub roszczeniami zawyżonymi
 2. Zapłaty przez ubezpieczyciela odszkodowania i/lub zadośćuczynienia
 3. Pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów postępowania sądowego

W ubezpieczeniu OC niezmiernie doniosłą rolę odgrywa wysokość sumy gwarancyjnej, która powinna być dostosowana m.in. do rozmiaru prowadzonej działalności, rodzaju i wartości posiadanego i użytkowanego mienia, rodzaju prowadzonej działalności, rynków docelowych i innych aspektów. Suma gwarancyjna może być określona na jedno i wszystkie zdarzenia (z tzw. agregatem) lub też na jedno zdarzenie bez ograniczenia liczby zdarzeń (bez agregatu).

Zakres ubezpieczenia OC powinien być skonstruowany w taki sposób, aby odpowiadał on w możliwie największym stopniu zakresowi odpowiedzialności ubezpieczonego, a w szczególności nie powinien on pomijać ryzyk kluczowych, którymi w przypadku działalności budowlanej są najczęściej:

 • odpowiedzialność cywilna pracodawcy za wypadku przy pracy
 • odpowiedzialność cywilna za szkody w instalacjach podziemnych
 • odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przez pojazdy wolnobieżne
 • odpowiedzialność cywilna za produkt
ubezpieczenie OC zawodowe projektanta
ubezpieczenie D&O (spółki kapitałowe)

Rynek ubezpieczeń oferuje Ubezpieczenie D&O skonstruowane by chronić członków zarządów, członków rad nadzorczych, prokurentów spółek kapitałowych na wypadek roszczeń lub postępowań związanych z pełnioną przez nich funkcją menadżerską. Osoby te bowiem ponoszą odpowiedzialność: cywilna, karna, administracyjna oraz karno-skarbowa.

Wynika ona z powszechnie obowiązujących przepisów, wewnętrznych przepisów przedsiębiorstwa, kontraktów menadżerskich oraz umowy o pracę. Menadżerowie odpowiadają osobistym majątkiem wobec przedsiębiorstw, w których pełnią funkcje, jak też wobec akcjonariuszy, pracowników, wierzycieli oraz innych osób trzecich.

Roszczenia na jakie są narażeni mogą być negatywne w skutkach np. utrata dobrego imienia czy też majątku. Koszty związane z obroną przed postawionymi roszczeniami są bardzo wysokie, nawet jeśli roszczenia są nieuzasadnione czy też w rezultacie odrzucone. Koszty te wiążą się przede wszystkim z kosztami reprezentacji prawnej, doradztwa, kosztami sądowymi, jak też działaniami PR.

Główną funkcją ubezpieczenia D&O jest ochrona majątku prywatnego menadżerów oraz ich rodzin. Dodatkowo ubezpieczenie to chroni też: majątek firmy i jej bilans, wizerunek menadżerów i przedsiębiorstwa oraz spółkę w obszarze jej własnej odpowiedzialności.

Ubezpieczenie to zawierane jest przez przedsiębiorstwo na rzecz menadżerów. W ramach sumy gwarancyjnej ubezpieczyciel pokrywa, w zależności od zakresu ubezpieczenia, pokrywa dodatkowo m.in. koszty postępowania wyjaśniającego, koszty zapobieżenia zwiększeniu się szkody, koszty obrony sądowej, kary administracyjne, koszty ochrony wizerunku, kary i grzywny.

Dowiedz się więcej...>

ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy/montażu (CAR/EAR)

Proces budowlany, nie tylko od strony ubezpieczeniowej, jest związany z występowaniem szeregu zagrożeń, do których należą m.in.:

 • Działanie sił natury (opady, wiatr, powodzie, lawiny, wyładowania atmosferyczne i in.)
 • Wady materiałowe
 • Błędy projektowe
 • Błędy pracowników budowlanych i innych uczestników procesu budowlanego
 • Działanie osób trzecich (kradzieże, wandalizm)

Wskazane wyżej zagrożenia mogą skutkować zarówno uszkodzeniem lub zniszczeniem przedmiotu prac (wznoszony budynek, obiekt inżynieryjny itp.), roszczeniami cywilnoprawnymi, a także utratą spodziewanych zysków przez inwestora (np. z tytułu czynszu). Dlatego też ubezpieczenie ryzyk budowy (montażu) zawierane według standardu monachijskiego może składać się z trzech działów (sekcji):

Sekcja I – ubezpieczenie od szkód materialnych – obejmuje przedmiot prac kontraktowych oraz dodatkowe koszty (np. usunięcia pozostałości po szkodzie, odtworzenia dokumentacji, konsultantów) i jest oparte na zasadzie „all risks” (wszystkich ryzyk / ryzyk nienazwanych). Suma ubezpieczenia najczęściej odpowiada wartości kontraktu, czasami powiększanej o określony w kontrakcie procent oraz limity określone dla kosztów dodatkowych, a okres ubezpieczenia obejmuje cały okres realizacji prac lub także okres rękojmi / gwarancji. Zakres ubezpieczenia może być rozszerzany lub ograniczany przez stosowanie szeregu klauzul dodatkowych.

Sekcja II – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – dotyczy odpowiedzialności deliktowej za szkody wyrządzone osobom trzecim, a także, w przypadku zastosowania klauzuli 002, odpowiedzialność wobec współubezpieczonych. Suma gwarancyjna może być określona na jedno zdarzenie bez ograniczenia liczby zdarzeń (zgodnie z FIDIC), albo też na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Sekcja III – ubezpieczenie utraty zysku inwestora (ALoP) – zabezpiecza planowany wynik finansowy inwestora na wypadek opóźnionego przekazania inwestycji do użytkowania wskutek powstania szkody objętej ochroną ubezpieczeniową w ramach Działu I. Przedmiotem ubezpieczenia jest zarówno planowany zysk operacyjny z inwestycji, jak i koszty stałe (np. koszty obsługi kredytu inwestycyjnego). Maksymalny okres odszkodowawczy może wynosić od kilku miesięcy do z reguły 2 lat.

Ubezpieczenie CAR/EAR (z wyłączeniem Działu III) może obejmować wszystkich uczestników procesu budowlanego, tj. zwłaszcza: inwestora, generalnego wykonawcę i podwykonawców. Umowa ubezpieczenia może mieć charakter jednostkowy, dopasowany do treści danego kontraktu, albo też charakter generalny (ubezpieczenie wszystkich kontraktów spełniających warunki określone w umowie) lub otwartego pokrycia (umowa ramowa dla jednostkowo zgłaszanych kontraktów).

Dowiedz się więcej...>

ubezpieczenie maszyn i sprzętu budowlanego (CPM)
ubezpieczenie NNW dla ekip budowlanych

Gwarancje ubezpieczeniowe to jeden z instrumentów pozwalających istotnie poprawić obieg pieniądza w firmie budowlanej. Zastępują one kaucje pieniężne i stanowią dobrą alternatywę dla gwarancji bankowych.


Więcej o gwarancjach ubezpieczeniowych dowiesz się tutaj: www.certumbroker.pl/gwarancje

Czy warto współpracować z brokerem ubezpieczeniowym? Przeczytaj jakie są najcześciej pojawiające się watpliwości

Posiadasz już obsługę brokerską albo innego pośrednika ubezpieczeniowego? Sprawdź czy audyt może być dla Ciebie dobrym rozwiązaniem.