Firma budowlana w sieci ryzyk

Budownictwo to szereg procesów angażujący znaczące aktywa, technologię oraz pracowników. Powoduje to, że na przedsiębiorstwa budowlane może negatywnie oddziaływać szeroki katalog ryzyk. Zagrożenia te mają zróżnicowaną wagę i intensywność, dlatego przed wytransferowaniem ryzyk na ubezpieczyciela potrzebna jest gruntowna ocena ryzyka i wypracowanie strategii bezpieczeństwa określającej zasady ubezpieczania, zapobiegania szkodom oraz sposoby minimalizacji szkód i przeciwdziałania wypadkom i szkodom.

Ryzyka kluczowe firm budowlanych

Stosujemy trójpodział ryzyk na kluczowe, istotne i nieistotne. Kluczowe ryzyka to takie, których wystąpienie prowadzi do bezpośredniego zagrożenia dla dalszego działania firmy przy braku zewnętrznego finansowania (np. zawalenie się obiektu w trakcie budowy, duże roszczenie pracownika z tytułu wypadku przy pracy).

Ryzyka istotne wpływają na działalność przedsiębiorstwa zarówno w sferze finansowej jak i organizacyjnej w okresie do 6 m-cy (np. przewrócenie się dźwigu, uszkodzenie rury wodociągowej podczas prac ziemnych).

Do kategorii ryzyk nieistotnych zaliczamy z kolei te, które nie mają istotnego wpływu na sytuację finansową firmy i nie wprowadzają istotnych zakłóceń w procesach budowlanych (np. uszkodzenie partii materiałów składowanych na budowie, kradzież niewielkiej ilości prętów stalowych).

Kluczowe ryzyka firm budowlanych są związane z procesem budowlanym oraz posiadanym mieniem. Do najważniejszych ryzyk kluczowych zaliczamy:

szkody budowlane
odpowiedzialność za wypadki przy pracy
uszkodzenie, zniszczenie utrata maszyn budowlanych
opóźnienia i brak zapłaty należności
zanieczyszczenie środowiska

Program ubezpieczeniowy dla firmy budowlanej

Trzonem programu są ubezpieczenia, których celem jest zabezpieczenie przed skutkami ryzyk kluczowych w pełnym zakresie, przy uwzględnieniu specyfiki firmy oraz indywidualnego apetytu na ryzyko. Najcześciej program taki składa się z nastepujących rodzajów ubezpieczeń:

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności powinno obejmować całokształt wykonywanych usług budowlanych czy instalacyjnych oraz powinno uwzględniać występowanie ryzyk kluczowych, w tym zwłaszcza odpowiedzialności pracodawcy za wypadki przy pracy, szkody w mieniu inwestora, szkody wyrządzone przez podwykonawców oraz takich ryzyk dodatkowych jak: odpowiedzialność za produkt, przechowywanie mienia, użytkowanie pojazdów wolnobieżnych czy najem mienia.

Suma gwarancyjna powinna być określona w kwocie pozwalającej na pokrycie przewidywanej dużej szkody, przy czym uwzględnić należy zarówno straty bezpośrednie (np. uszkodzenie mienia), jak i pośrednie (utracone korzyści) oraz koszty związane z dochodzeniem roszczenia przez poszkodowanego na drodze sądowej. 

Ubezpieczenie OC dla producentów możemy rozszerzyć m.in. o:

 • szkody w instalacjach podziemnych
 • szkody spowodowane przez wibracje
 • regresowane kary umowne
 • szkody w środowisku

Ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowlano-montażowych (CAR/EAR) dotyczy prac budowlanych oraz montażowych  i obejmuje zarówno firmę jak i jej podwykonawców. Ubezpieczenie ma w zakresie zarówno szkody spowodowane przez prowadzone prace (błąd ludzki, nieprawidłowa obsługa sprzętu i maszyn budowlanych), siły przyrody (np. pożary, powodzie, huragany) oraz działania osób trzecich (kradzieże, dewastacje, podpalenia). Polisę CAR/EAR można rozszerzyć o szereg klauzul, a zawrzeć ją można w jednym z kilku wariantów:

 • ubezpieczenie pojedynczego kontraktu
 • ubezpieczenie generalne wszystkich kontraktów rozpoczętych w ciągu 12 miesięcy
 • otwarta umowa obejmująca ubezpieczeniem tylko zgłoszone kontrakty

Ubezpieczenie maszyn budowlanych od uszkodzeń (CPM) zabezpiecza maszyny budowlane (np. koparki, ładowarki, żurawie) w trakcie prac budowlanych, ale także podczas ruchu lub postoju, napraw lub remontów od wszelkich nieprzewidzianych szkód żywiołowych, kradzieży, rabunku z placu budowy, zniszczenia przez osoby trzecie, błędów w obsłudze pracowników, wpadnięcia do wykopu czy przewrócenia się maszyny.

Gwarancje ubezpieczeniowe mogą być wykorzystane jako zabezpieczenie kontraktowe i dzięki temu firma nie musi angażować własnych środków finansowych albo kontrahent nie potrąca z faktur części wynagrodzenia tytułem zabezpieczenia. 

Dostępne są następujące rodzaje gwarancji ubezpieczeniowych:

 • gwarancja przetargowa (wadialna)
 • gwarancja należytego wykonania kontaktu
 • gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek
 • gwarancja dobrego wykonania kontraktu
 • gwarancja zwrotu zaliczki

Więcej o zaletach gwarancji ubezpieczeniowych można przeczytać tutaj: "Zalety gwarancji ubezpieczeniowych"

Celem ubezpieczenia kredytu kupieckiego jest zabezpieczenie firmy przed negatywnymi skutkami finansowymi znaczących opóźnień w płatnościach, a przede wszystkim przed skutkami upadłości i postępowań restrukturyzacyjnych Państwa odbiorców. Ubezpieczyciel pokrywa straty wynikające z nieopłaconych faktur w przypadku nieopłacenia ich w określonym terminie lub gdy wobec dłużnika zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe lub układowe.

W przypadku firm budowlanych istnieje możliwość ubezpieczania kontraktów z wyjątkiem zamówień publicznych.

W zależności od wyników oceny ryzyka oraz decyzji klienta o ubezpieczeniu program możemy rozszerzyć o:

Ochrona z ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk obejmuje szkody materialne powstałe wskutek pożaru oraz innych zdarzeń losowych, w tym: opadów i wyładowań atmosferycznych, huraganu, powodzi, gwałtownych ruchów powierzchni ziemi, zalania wskutek uszkodzeń sieci wodociągowych czy kanalizacyjnych i innych wymienionych w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Polisa D&O obejmuje odpowiedzialności członków zarządu, prokurentów, członków rady nadzorczej oraz osób na stanowiskach kierowniczych za szkody wyrządzone spółce w bardzo szerokim zakresie. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje m.in. zobowiązania podatkowe i inne publiczno-prawne, naruszenie praw pracowników, ochronę wizerunku spółki, koszty pozostania na wolności.

Ubezpieczenie D&O jest przeznaczone dla spółek akcyjnych, prostych spółek akcyjnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek komandytowych spółek z o.o. oraz spółdzielni.

Polisa tego rodzaju zapewnia pokrycie kosztów prawych związanych z kontrolą skarbową oraz postępowaniem karno-skarbowym, a także pozwala uzyskać zwrot nałożonych kar i grzywien w tych postępowaniach.

Ubezpieczenie może obejmować dowolne osoby w firmie zajmujące się księgowością i sprawozdawczością oraz pełniące funkcje zarządcze. Polisa w zależności od oferty może być zawarta w wariancie imiennym, jak i bezimiennym.

Ubezpieczenie ryzyk cyber obejmuje przede wszystkim koszty przywrócenia do sprawności systemów informatycznych i sprzętu po zdarzeniu kryzysowym spowodowanym atakiem hakerskim, wirusem lub błędem użytkownika. Ochrona dotyczy także ochrony prawnej i zwrotu karnałożonych w postępowaniach o naruszenie prawa ochrony danych osobowych, roszczeń o naruszenie prawa do wizerunku oraz dotyczących danych osobowych.

Polisa tego rodzaju może dotyczyć sprzętu komputerowego (stacjonarnego i przenośnego), infrastruktury sieci komputerowej, sprzętu medycznego, specjalistycznych urządzeń pomiarowych, systemów alarmowych i monitoringowych oraz szaf sterujących liniami produkcyjnymi. Zakres ubezpieczenia jest znaczenie szerszy niż typowa polisa dla mienia i obejmuje dodatkowo m.in. błędy użytkownika oraz przepięcia z dowolnej przyczyny. Zakres można rozszerzyć o zwiększone koszty działalności oraz koszty odtworzenia danych.

Ubezpieczamy naszych klientów od 10 do kilkuset pojazdów. Skutecznie negocjujemy atrakcyjne warunki polis. Posiadamy doświadczenie we wdrażaniu programów dla flot o wysokim współczynniku szkodowości oraz flot przewoźnik w tym transportów międzynarodowych i ponadgabarytowych. Pomagamy naszym klientom wdrażać rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo floty, aranżujemy dofinansowania z funduszy prewencyjnych oraz synchronizujemy poziom ochrony ubezpieczeniowej z funkcjonującymi procedurami i regułami odpowiedzialności kierowców.

Uzyskiwane przez nas warunki są akceptowane przez wszystkie firmy leasingowe, a także w przeważającej liczbie przypadków są korzystniejsze od tych, które oferuje leasing czy dealer. Floty naszych klientów korzystają z pełnej obsługi szkodowej, obejmującej także szkody z OC sprawcy, w tym likwidowane w oparciu o procedurę Bezpośredniej Likwidacji Szkód.

bezpieczenie na życie w formie grupowej może chronić pracowników i ich rodziny na wypadek szerokiego katalogu zdarzeń: śmierć, wypadek, zachorowanie, hospitalizacja. Zakres świadczeń możemy dopasować do potrzeb ubezpieczonych osób lub wprowadzić kilka grup w ramach jednej firmy. 

Ubezpieczenie zdrowotne dla pracowników gwarantuje szybki dostęp do diagnostyki oraz wizyt lekarskich u lekarzy POZ i specjalistów w całym kraju, a także obejmujące koszty medycyny pracy. Polisa funkcjonuje w wielu wariantach zakresowych oraz umożliwia włączenie członków rodziny.

Ubezpieczenie MKL dotyczy pracowników odbywających zagraniczne podróże służbowe i może być zawarte w wariancie imiennym lub bezimiennych, a także na określony okres lub z liczbą osobodni do wykorzystania. Zakres ubezpieczenia można dopasować do potrzeb klienta oraz kraju/krajów wyjazdu.

Ile kosztuje ubezpieczenie firmy budowlanej?

Na koszt realizacji programu ubezpieczeniowego wpływają następujące elementy:

 • zakres programu
 • wysokość sum ubezpieczenia
 • rodzaje wykonywanych prac
 • miejsca wykonywania robót
 • wysokość udziałów własnych i franszyz
 • historia szkodowa

Poniżej prezentujemy orientacyjny koszt ubezpieczenia dla 3 różnych firm:


Chcesz mieć skuteczne ubezpieczenia?

Wypełnij formularz, a skontaktujemy się z Tobą telefonicznie najpóźniej następnego dnia roboczego i wspólnie ustalimy, jak możemy Ci pomóc.