Praprzyczyna problemów z ubezpieczeniami firmowymi

Jestem ponad 20 lat w branży i przez ten czas widziałem tysiące polis, ale niewiele z nich potwierdzało zawarcie porządnych umów pomiędzy ubezpieczającym i ubezpieczycielem. Sytuacje te powtarzają się do dzisiaj, pomimo tego, że polski rynek ubezpieczeniowy ma za sobą już trzy dekady rozwoju.

Read More

Podlimity w ubezpieczeniu OC

Umowa ubezpieczenia zawiera wiele elementów, które w znaczącej ilości są instrumentami ograniczającymi zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela. Są wśród nich definicje, wyłączenia, obowiązki, franszyzy i udziały własne oraz podlimity odpowiedzialności. Te ostatnie dość rzadko są regulowane w ogólnych warunkach ubezpieczenia (wyjątkiem są m.in. tzw. ubezpieczenia pakietowe dla firm z sektora MSP oraz ubezpieczenia mieszkań i domów).

Read More

Zalety gwarancji ubezpieczeniowych

O korzyściach płynących z korzystania z gwarancji ubezpieczeniowych można by pisać wiele. Warto jednak spojrzeć na konkrety, czyli jako to działa w praktyce. W tym artykule przytaczam zatem wyliczenia oparte na rzeczywistej firmie budowlanej – jednym z naszych klientów.

Read More

Definicje jako wyłączenia odpowiedzialności w polisach

Definicje na pierwszy rzut oka nie wydają się niczym groźnym, a nawet mogą być postrzegane jako coś dobrego i pożądanego w ubezpieczeniach. W końcu możemy się bowiem dowiedzieć o co chodzi ubezpieczycielowi, gdy mówi o tych wszystkich franszyzach, huraganach czy deszczach nawalnych.

Read More

Więcej niż jeden limit na gwarancje zapobiega problemom

Limit na gwarancje ubezpieczeniowe może mieć wiele zalet, począwszy od ustalonych kosztów wydawania gwarancji, aż po szybki dostęp do gwarancji. Na niewiele to się jednak zda, jeżeli z dnia na dzień przestanie działać, albo z jakiejś przyczyny ubezpieczyciel odmówi wydania gwarancji ubezpieczeniowej. Warto mieć w odwodzie jednego lub więcej ubezpieczycieli, którzy w takiej sytuacji mogą wystawić gwarancję i uchronić Twoją firmę od zatrzymania kaucji w formie pieniężnej.

Read More

Menadżerowie na większym ryzyku

13 października to dzień, kiedy w życie weszły znowelizowane przepisy Kodeksu Spółek Handlowych. Wraz z zasadą osądu biznesowego (ang. business judgment rule) wprowadzają one istotną zmianę z punktu widzenia odpowiedzialności zarządów spółek. 

Read More

Rozszerzenie pojęcia ruchu dla pojazdów wielofunkcyjnych

Na stronach Polskiej Izby Ubezpieczeń oraz Gazety Ubezpieczeniowej pojawiła się informacja, iż w dniu 14 stycznia 2022 r. (syg. III CZP 7/22) Sąd Najwyższy wydał uchwałę na korzyść poszkodowanych w zakresie odpowiedzialności z umowy OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (w tym wielofunkcyjnych).  Uchwała jest odpowiedzią na złożony 18 sierpnia 2020 wniosek Rzecznika Finansowego w związku z rozbieżnościami w interpretowaniu przez sądy pojęcia „ruch pojazdu”.

Tę rozbieżność pokazuje m.in. przykład szkody dotyczącej ciągnika rolniczego podłączonego do betoniarki. W wyniku zdarzenia szkodowego ucierpiały dwie kobiety. Jedna zmarła, druga doznała uszczerbku na zdrowia. Roszczenia były rozpatrywane przez dwa sądy i każdy z nich wydał inny wyrok. W jednym przypadku zostało przyznane zadośćuczynienie, a w drugim roszczenie oddalono. Przykład ten potwierdza, że interwencja Rzecznika Finansowego była w pełni uzasadniona.

Brak alternatywnego tekstu dla tego zdjęcia

Podobnie dzieje się w przypadkach szkód z udziałem pojazdów w gospodarstwach rolniczych czy na placach budów, gdzie podczas prac dochodzi do wypadków. Zdarzenia te kończą się zwykle poważnymi obrażeniami, a czasami śmiercią poszkodowanych i dlatego orzecznictwo sądowe powinno w takich przypadkach być przewidywalne i jednolite. 

To jak i wiele innych orzeczeń sądowych skłoniło Rzecznika Finansowego do wystąpienia z wcześniej wspomnianym wnioskiem do Sądu Najwyższego o wydanie wiążącej interpretacji przepisów.

Sąd Najwyższy w odpowiedzi na wniosek Rzecznika, wydał uchwałę o następującej treści:

„Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń wynikająca z umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje szkody wyrządzone w wyniku pracy urządzenia zamontowanego w pojeździe także wtedy, gdy w chwili wyrządzenia szkody pojazd nie pełnił funkcji komunikacyjnej „ (art. 34 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych – jedn. tekst: Dz.U. z 2021 r., poz. 854 w związku z art. 436 k.c.).

Powyższa zmiana pozwoli uniknąć wielu niejasności w interpretowaniu okoliczności zdarzenia czy pojazd był w ruchu czy podczas wykonywania pracy. Ułatwi to wielu poszkodowanym skuteczniejsze dochodzenie roszczeń od zakładów ubezpieczeń.

Do tej pory ubezpieczyciel, który wystawiał polisę komunikacyjną OC, gdy szkoda dotyczyła pojazdu w trakcie wykonywania pracy, zwykle odmawiał wypłaty odszkodowania i odsyłał poszkodowanego do ubezpieczenia OC przedsiębiorcy, OC rolnika lub w przypadku braku tej polisy bezpośrednio do sprawcy zdarzenia. Niejednokrotnie ubezpieczyciel OC ogólne sprawcy także odmawiał wypłaty odszkodowania, wskazując, że poszkodowany powinien zgłosić szkodę z OC posiadacza pojazdów. Bywało nawet, że w obu przypadkach był to ten sam zakład ubezpieczeń…

Oczywiście wraz z tym, że wskutek uchwały SN zwiększa się odpowiedzialność ubezpieczycieli, może to pociągnąć za sobą negatywne skutki takie jak wzrost cen za ubezpieczenie OC pojazdów wielofunkcyjnych, czy też ograniczenie dostępności ofert dla tego typu pojazdów.

Brak alternatywnego tekstu dla tego zdjęcia

Nie można również zapomnieć o wprowadzonej zmianie w dniu 24 listopada 2021 r. przez Parlament Europejski i Radę w dyrektywie dotyczącej ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych i egzekwowania obowiązku ubezpieczania od takiej odpowiedzialności (dyrektywa nr 2009/103/WE). Opublikowano ją w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2 grudnia 2021. Wprowadzono doprecyzowaną definicję pojęcia „ruch pojazdu”.

W dyrektywie wprowadzono zmianę w pkt 1 i otrzymał on brzmienie:

„1) »pojazd« oznacza:

a) każdy pojazd silnikowy poruszający się na lądzie, lecz nieporuszający się po szynach, napędzany wyłącznie siłą mechaniczną, którego:

(i) maksymalna prędkość konstrukcyjna jest większa niż 25 km/h; lub

(ii) maksymalna masa netto jest większa niż 25 kg a maksymalna prędkość konstrukcyjna jest    większa niż 14 km/h;

b) każdą przyczepę przeznaczoną do użytku z pojazdem, o którym mowa w lit. a), niezależnie od tego, czy jest przyłączona.

Bez uszczerbku dla lit. a) i b), wózki inwalidzkie przeznaczone wyłącznie do użytku przez osoby z niepełnosprawnością ruchową nie są uznawane za pojazdy, o których mowa w niniejszej dyrektywie;”;

Do art. 1 w punkcie 1a dodano definicję ruch pojazdu:

„1a) »ruch pojazdu« oznacza każde użycie pojazdu, które w czasie wypadku jest zgodne z funkcją pojazdu jako środka transportu, niezależnie od cech pojazdu i terenu, na którym pojazd mechaniczny jest używany, oraz niezależnie od tego, czy jest on nieruchomy, czy też znajduje się w ruchu;”;

Brak alternatywnego tekstu dla tego zdjęcia

Do dnia 23 grudnia 2023 r. we wszystkich państwach członkowskich mają zostać opublikowane przepisy do wykonania tej dyrektywy.

Konsekwencją tej zmiany mogłoby być wyłączenie odpowiedzialności za szkody spowodowane przez pojazdy takie jak koparki, ładowarki, spychacze, ciągnik rolnicze czy kosiarki itp., mające w chwili zdarzenia funkcję inna niż środek transportu, a zatem wykluczałyby się z nowo przyjętą uchwałą Sądu Najwyższego. Uprzedzając ten problem, Rzecznik Finansowy w swoje wypowiedzi wskazał, że Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z ruchem pojazdów mają charakter minimalny i wyjście ponad to jest jak najbardziej dopuszczalne. Wygląda więc na to, że ta nowa, szeroka definicja ruchu pojazdu, może pozostać z nami na dłużej.

Marzena Gorzycka-Szuba
Broker ubezpieczeniowy
E-mail: m.gorzycka@certumbroker.pl


Chcesz mieć skuteczne ubezpieczenia?

Zostaw swój numer telefonu i adres mail. Zrobimy wszystko, aby jak najszybciej skontaktować się z Tobą i ustalić, jak możemy Ci pomóc.


  Gwarancje vs Upadłość Kontrahenta

  Skutki upadłość zleceniodawcy dla gwarancji ubezpieczeniowych wykonawcy. Czy jest się czego bać?

  Pośpiech w finansach nie jest zwykle dobrym pomysłem. Zdarzają się jednak sytuacje, gdy jest nie tyle wskazany, co konieczny. Tak może być w przypadku gwarancji ubezpieczeniowych, co najlepiej prześledzić na przykładzie.

  Read More

  Ile kosztuje gwarancja ubezpieczeniowa?

  Czy gwarancja ubezpieczeniowa to inwestycja czy tylko koszt? Jakie są ceny gwarancji oraz limitów na gwarancje w towarzystwach ubezpieczeniowych? Sprawdź ile Twoja firma może zaoszczędzić korzystając z gwarancji ubezpieczeniowymi w porównaniu z gwarancjami bankowymi.

  Z tego artykułu dowiesz się czy ubezpieczyciele pobierają opłaty przyznanie limitu, czy ubezpieczyciel obciąża za niewykorzystany limit, kiedy i jak często płaci się składkę za gwarancję, w jaki sposób oblicza się składkę za gwarancje oraz ile wynoszą składki minimalne i kiedy mają zastosowanie.

  Read More

  9,2 mln zł w 5 lat dzięki gwarancjom

  Ile tak na prawdę może zyskać firma budowlana korzystając z gwarancji ubezpieczeniowych? Wskazywanie korzyści tego rozwiązania bez podawania konkretnych liczb mija się z celem. Omawiam zatem przykład firmy, która w ciągu 5 lat znacząco poprawiła swoją sytuację finansową, gdyż w jej kasie przybyło ponad 9 milionów złotych.

  Read More

  Szkoda całkowita z ubezpieczenia Auto–Casco (AC)

  Ubezpieczenia komunikacyjne dzielą się na obowiązkowe (OC posiadaczy pojazdów mechanicznych) oraz szereg dobrowolnych (m.in. Auto-Casco, Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, Assistance, Ochrona Prawna). Należności z tytułu ubezpieczenia NNW, Assistance oraz Ochrona Prawna zostają uruchamiane w momencie zaistnienia potrzeby pomocy (prawnej, informacyjnej, materialnej lub na miejscu wypadku) czy też wypłaty świadczenia z tytułu uszczerbku na zdrowiu lub śmierci w wyniku wypadku.

  Read More

  Czym jest ryzyko kredytu kupieckiego?

  Umowa handlowa lub o świadczenie określonych usług, która zawiera w sobie element kredytowy, obok zagrożeń związanych z brakiem lub niewłaściwym wykonaniem przedmiotu umowy, niesie ze sobą także zagrożenie brakiem zapłaty ceny w ustalonym terminie. O ile to pierwsze ryzyko dotyczy zamawiającego będącego jednocześnie kredytobiorcą, o tyle to drugie jest udziałem wykonawcy usługi lub sprzedawcy, który występuje też w roli kredytodawcy. Niezbędnym wydaje się w tym miejscu poszukanie odpowiedniej definicji samego ryzyka, jak i jego szczególnej postaci ryzyka kredytu kupieckiego.

  Read More

  Kiedy grozi kara za brak OC?

  Przepisy dotyczące ubezpieczenia obowiązkowego OC posiadacza pojazdów są z nami już dłuższy czas i większość kierowców oraz posiadaczy pojazdów zna podstawowe zasady dotyczące tego ubezpieczenia, w tym najważniejszą dotyczącą obowiązku wznawiania polisy na kolejny rok, tak długo jak pojazd jest w naszym posiadaniu i jest zarejestrowany.

  Read More

  Dla kogo jest ubezpieczenie zarządu (D&O)

  Czy polisa D&O to tylko kolejny produkt ubezpieczeniowy, czy też skuteczny instrument finansowy? Jakie są zalety i wady tego ubezpieczenia? Na co zwracać uwagę przy ocenie ofert oraz zawieraniu polisy mającej chronić członków władz spółki?

  Read More

  Czy warto mieć umowę flotową?

  Ubezpieczenia pojazdów firmowych można zawierać zasadniczo na dwa sposoby: jednostkowo lub w ramach umowy flotowej. Czym różnią się te sposoby? Jakie korzyści wynikają z posiadania umowy flotowej i kiedy warto rozważać takie rozwiązanie?

  Read More

  Co grozi za brak polisy OC pojazdu?

  Podstawowym ubezpieczeniem komunikacyjnym dla pojazdu jest obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem posiadanego przez niego pojazdu. Obowiązek jego zawarcia i posiadania bez dnia przerwy spoczywa na właścicielu pojazdu od dnia rejestracji pojazdu do dnia jego wyrejestrowania a powinność tą reguluje Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych.

  Read More

  Jak działa ubezpieczenie środowiskowe?

  21 kwietnia 2004 r. Parlament Europejski i Rada przyjęły Dyrektywę 2004/35/WE w sprawie zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu. 

  W razie pojawienia się bezpośredniego zagrożenia taką szkodą odpowiedzialność polega na podjęciu działań zmierzających do jej zapobieżenia, a w razie faktycznego powstania szkody – działań mających na celu usunięcie jej skutków i przywrócenie środowiska do stanu właściwego. Dyrektywa przewiduje bardzo rygorystyczne mechanizmy egzekwowania takiej odpowiedzialności.

  Read More