1. Dla kogo jest to ubezpieczenie?

Ubezpieczenie ryzyk cybernetycznych jest dla wszystkich podmiotów gromadzących, przechowujących lub przetwarzających dane osobowe oraz dla wszystkich przedsiębiorstw, których działalność gospodarcza jest oparta na systemach komputerowych. W praktyce oznacza to, że tego typu polisę stworzono dla niemal każdego przedsiębiorstwa i instytucji.

2. Kto jest objęty ochroną?

Ochroną ubezpieczeniową w ramach polisy cyber objęty jest ubezpieczający (spółka lub podmiot gospodarczy), jego spółki zależne oraz wszyscy pracownicy.

3. Co jest przedmiotem ubezpieczenia?


Ochroną objęte są wszelkiego rodzaju dane znajdujące się w zasobach firmy oraz cały system komputerowy, którym posługuje się firma. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także odpowiedzialność firmy wobec osób trzecich w związku z gromadzeniem, posiadaniem i przetwarzaniem danych oraz prowadzeniem działalności z wykorzystaniem systemów IT.

4. Czy ubezpieczenie obejmuje kary administracyjne nakładane przez Urząd Ochrony Danych Osobowych?

Tak, w ramach polisy cyber ubezpieczyciel pokrywa kary administracyjne nałożone na ubezpieczonego z powodu naruszenia przepisów o przetwarzaniu danych osobowych. Ponadto ubezpieczenie to obejmuje także koszty obrony, a w tym pomocy prawnej w takim przypadku.

5. Dlaczego warto kupić polisę Cyber?

Należy rozważyć zawarcie ubezpieczenia Cyber, ponieważ:

  • ryzyko awarii systemu informatycznego oraz wycieku lub utraty danych (cyfrowych i innych) – dotyczy każdego,
  • ryzyko to nie jest objęte innymi polisami,
  • to jedyna polisa pokrywająca wszystko co istotne: kary – w tym nakładane przez GIODO i operatorów kart płatniczych, koszty obrony oraz koszty naprawy systemów IT, utracone
  • zyski, a w końcu odpowiedzialność cywilną, w tym także wobec własnych pracowników.

Przeczytaj artykuły dotyczące cyberbezpieczeństwa: