Handel hurtowy czy detaliczny oraz świadczenie różnego rodzaju usług materialnych i niematerialnych potrzebuje solidnych zabezpieczeń. W większości przypadków firmy mają mieszany charakter i wykonują różnego rodzaju działalność, dlatego tak ważna jest prawidłowa i głęboka diagnoza zawierająca ocenę ryzyka dla wszystkich aspektów przedsiębiorstwa.

Naszą stałą praktyką jest dokładne poznanie naszych klientów i ich biznesów, tak aby proponowane przez nas rozwiązania rzeczywiście przysłużyły się zwiększeniu poziomu bezpieczeństwa.

Wnioski z oceny ryzyka pozwalają na precyzyjne określenie rozwiązań ubezpieczenia, które ograniczą skutki finansowe kluczowych i istotnych zagrożeń takich jak roszczenia cywilnoprawne, straty w towarach, opóźnienia w zapłacie, niewypłacalność kontrahentów oraz szkody w mieniu firmy.

warehouse with concrete floors

Przygotowywane przez nas programy ubezpieczeniowe są dopasowywane do indywidualnych potrzeb naszych klientów i zawierają m.in. takie ubezpieczenia jak:

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej może stanowić zabezpieczenie w przypadku roszczeń cywilno-prawnych w trzech płaszczyznach:

  1. Obrony interesów ubezpieczonego przez ubezpieczyciela przed nieuzasadnionymi roszczeniami lub roszczeniami zawyżonymi
  2. Zapłaty przez ubezpieczyciela odszkodowania i/lub zadośćuczynienia
  3. Pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów postępowania sądowego

W ubezpieczeniu OC niezmiernie doniosłą rolę odgrywa wysokość sumy gwarancyjnej, która powinna być dostosowana m.in. do rozmiaru prowadzonej działalności, rodzaju i wartości posiadanego i użytkowanego mienia, rodzaju prowadzonej działalności, rynków docelowych i innych aspektów. Suma gwarancyjna może być określona na jedno i wszystkie zdarzenia (z tzw. agregatem) lub też na jedno zdarzenie bez ograniczenia liczby zdarzeń (bez agregatu).

Zakres ubezpieczenia OC powinien być skonstruowany w taki sposób, aby odpowiadał on w możliwie największym stopniu zakresowi odpowiedzialności ubezpieczonego, a w szczególności nie powinien on pomijać ryzyk kluczowych takich jak np. odpowiedzialność cywilna pracodawcy za wypadku przy pracy czy odpowiedzialność cywilna za produkt.

Ubezpieczenie kredytu kupieckiego

Należności od kontrahentów stanowią zwykle jedno z najważniejszych aktywów przedsiębiorstwa, a z pewnością jest to kluczowy element dla zachowania płynności finansowej. Ryzykiem obciążającym finanse firmy są opóźnienia w płatnościach oraz brak zapłaty (częściowy lub całkowity), który spowodowany jest sytuacją faktyczną lub prawną kontrahenta.

Ubezpieczenie kredytu kupieckiego, o ile zostanie odpowiednio przygotowane i dostosowane do specyfiki firmy, może być skutecznym elementem zarówno o charakterze prewencyjnym (zapobieganie utraconym należnościom), jak i kompensacyjnym (odszkodowanie za niezapłacone faktury).

Dowiedz się więcej...>>>

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

Ubezpieczenia mienia mogą występować w postaci ubezpieczeń od ryzyk nazwanych (ang. named perils) lub też od ryzyk nienazwanych (ang. all risks).

W tym pierwszym przypadku zakres ubezpieczenia obejmuje zdarzenia zdefiniowane w umowie ubezpieczenia o ile nie są one wyłączone. Ubezpieczenie od ryzyk nienazwanych daje pokrycie ubezpieczeniowe dla wszystkich nagłych zdarzeń, które nie są wyłączone wyraźnie w warunkach ubezpieczenia.

Do ubezpieczeń mienia od ryzyk nazwanych należą m.in.:

  • Ubezpieczenie mienia od ognia (pożaru) i innych zdarzeń losowych
  • Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku
  • Ubezpieczenie szyb od stłuczenia

W ubezpieczeniu mienia, poza zakresem ubezpieczenia, kluczową rolę odgrywają sumy ubezpieczenia, a w szczególności to, czy zostały one prawidłowo określone. Regułą bowiem w tych ubezpieczeniach jest stosowanie tzw. zasady proporcji przy wypłacie odszkodowania w przypadku stwierdzenia niedoubezpieczenia. Więcej na ten temat można znaleźć w tym artykule: Niedoubezpieczenie i zasada proporcji

Ubezpieczenie przerw w działalności (BI)

Ubezpieczenie przerw w działalności (ang. Business Interruption) ma na celu zabezpieczenie przedsiębiorstwa przed negatywnymi skutkami finansowymi szkody rzeczowej (np. w mieniu), która objęta jest ochroną ubezpieczeniową z tzw. polisy bazowej (np. polisy ogniowej).

Szkoda z tego rodzaju ubezpieczenia może obejmować jeden lub więcej z następujących trzech elementów:

  • Koszty stałe niepokryte z powodu obniżenia przychodów
  • Zwiększone koszty działalności
  • Utracony zysk

Tego rodzaju ubezpieczenie jest szczególnie zalecane dla przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, które charakteryzują się koncentracją składników majątku w jednym miejscu, albo są podatne na zakłócenie łańcucha dostaw lub procesów produkcyjnych poprzez występowanie tzw. wąskich gardeł.

Dowiedz się więcej...>>>

Ubezpieczenie D&O (spółki kapitałowe)

Rynek ubezpieczeń oferuje ubezpieczenie D&O skonstruowane tak by chronić członków zarządów, członków rad nadzorczych, prokurentów spółek kapitałowych na wypadek roszczeń lub postępowań związanych z pełnioną przez nich funkcją menadżerską. Osoby te bowiem ponoszą odpowiedzialność: cywilna, karna, administracyjna oraz karno-skarbowa.

Wynika ona z powszechnie obowiązujących przepisów, wewnętrznych przepisów przedsiębiorstwa, kontraktów menadżerskich oraz umowy o pracę. Menadżerowie odpowiadają osobistym majątkiem wobec przedsiębiorstw, w których pełnią funkcje, jak też wobec akcjonariuszy, pracowników, wierzycieli oraz innych osób trzecich.

Roszczenia na jakie są narażeni mogą być negatywne w skutkach np. utrata dobrego imienia czy też majątku. Koszty związane z obroną przed postawionymi roszczeniami są bardzo wysokie, nawet jeśli roszczenia są nieuzasadnione czy też w rezultacie odrzucone. Koszty te wiążą się przede wszystkim z kosztami reprezentacji prawnej, doradztwa, kosztami sądowymi, jak też działaniami PR.

Główną funkcją ubezpieczenia D&O jest ochrona majątku prywatnego menadżerów oraz ich rodzin. Dodatkowo ubezpieczenie to chroni też: majątek firmy i jej bilans, wizerunek menadżerów i przedsiębiorstwa oraz spółkę w obszarze jej własnej odpowiedzialności.

Ubezpieczenie to zawierane jest przez przedsiębiorstwo na rzecz menadżerów. W ramach sumy gwarancyjnej ubezpieczyciel pokrywa, w zależności od zakresu ubezpieczenia, pokrywa dodatkowo m.in. koszty postępowania wyjaśniającego, koszty zapobieżenia zwiększeniu się szkody, koszty obrony sądowej, kary administracyjne, koszty ochrony wizerunku, kary i grzywny.

Dowiedz się więcej...>>>

Ubezpieczenia flotowe

Ubezpieczenie flotowe to porozumienie generalne zawierane zwykle na 12 miesięcy, które gwarantuje niezmienność stawek za ubezpieczenia, niezależnie od szkodowości, a także pozwala na wynegocjowanie znacznie korzystniejszych warunków ubezpieczenia.

Umowa flotowa może być zawarta dla wszystkich pojazdów klienta łącznie z leasingowanymi, albo wyłącznie dla pojazdów własnych, a nowo kupowane pojazdy mogą (lecz nie muszą) być ubezpieczane w ramach floty.

Dowiedz się więcej...>>>

Ubezpieczenie mienia w transporcie

Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym i międzynarodowym - polisy te mają one na celu zabezpieczenie strat firmy, szczególnie w przypadkach, gdy nie będzie możliwe ich pełne pokrycie z ubezpieczenia OC przewoźników, które nie dość, że zawierają liczne wyłączenia odpowiedzialności (np. rażące naruszenie przepisów ruchu drogowego, brak ważnych badań technicznych pojazdu, brak uprawnień kierowcy) oraz ograniczenie kwotowe odpowiedzialności przewoźników w ruchu międzynarodowym do kwoty 8,33 SDR (ok. 50 zł) za każdy kilogram ładunku.

Czy warto współpracować z brokerem ubezpieczeniowym? Przeczytaj jakie są najcześciej pojawiające się watpliwości

Posiadasz już obsługę brokerską albo innego pośrednika ubezpieczeniowego? Sprawdź czy audyt może być dla Ciebie dobrym rozwiązaniem.