Usługi przewozowe, zarówno takie które są realizowane lokalnie, jak i międzynarodowe, niosą ze sobą sporej wielkości pakiet zagrożeń, zarówno dla przewoźnika, spedytora, jak i nadawcy oraz odbiorcy towaru.

Powszechnym standardem ubezpieczeniowej ochrony są polisy OC przewoźnika oraz OC spedytora, które niestety należą do najbardziej dziurawych pośród polis OC funkcjonujących na rynku.

red budweiser trailer truck

Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego tak często przewoźnicy i ich klienci są zmuszeni walczyć z ubezpieczycielami o należne odszkodowanie?

Nasza praktyka szkodowa oraz ta związana z negocjowaniem i zawieraniem ubezpieczeń OCP jasno pokazują, że najwięcej brzemiennych w skutkach błędów jest popełnianych zanim jeszcze jakikolwiek transport wyruszy w drogę…

Kluczowe jest prawidłowe zawarcie umowy ubezpieczenia, a więc takiej, która zabezpiecza istotne interesy ubezpieczeniowego oraz działa w sposób przewidywalny i ma jasno określony zakres świadczeń oraz pokrywanych kosztów. Czy ubezpieczenie to ma być szerokie czy nie, na jaką sumę i z jakim udziałem własnym, to jest już kwestia ustaleń i doboru wariantu pod możliwości finansowe klienta.

Nasze programy ubezpieczeniowe dla firm transportowych składają się przede wszystkich z następujących ubezpieczeń:

Ubezpieczenie OC przewoźnika
Ubezpieczenie kabotażu
Gwarancje transportowe
Ubezpieczenie flotowe

Ubezpieczenie flotowe to porozumienie generalne zawierane zwykle na 12 miesięcy, które gwarantuje niezmienność stawek za ubezpieczenia, niezależnie od szkodowości, a także pozwala na wynegocjowanie znacznie korzystniejszych warunków ubezpieczenia.

Umowa flotowa może być zawarta dla wszystkich pojazdów klienta łącznie z leasingowanymi, albo wyłącznie dla pojazdów własnych, a nowo kupowane pojazdy mogą (lecz nie muszą) być ubezpieczane w ramach floty.

Ubezpieczenie kredytu kupieckiego

Należności od kontrahentów stanowią zwykle jedno z najważniejszych aktywów przedsiębiorstwa, a z pewnością jest to kluczowy element dla zachowania płynności finansowej. Ryzykiem obciążającym finanse firmy są opóźnienia w płatnościach oraz brak zapłaty (częściowy lub całkowity), który spowodowany jest sytuacją faktyczną lub prawną kontrahenta.

Ubezpieczenie kredytu kupieckiego, o ile zostanie odpowiednio przygotowane i dostosowane do specyfiki firmy, może być skutecznym elementem zarówno o charakterze prewencyjnym (zabpobieganie utraconym należnościom), jak i kompensacyjnym (odszkodowanie za niezapłacone faktury).

Ubezpieczenie D&O (spółki kapitałowe)

Rynek ubezpieczeń oferuje Ubezpieczenie D&O skonstruowane by chronić członków zarządów, członków rad nadzorczych, prokurentów spółek kapitałowych na wypadek roszczeń lub postępowań związanych z pełnioną przez nich funkcją menadżerską. Osoby te bowiem ponoszą odpowiedzialność: cywilna, karna, administracyjna oraz karno-skarbowa.

Wynika ona z powszechnie obowiązujących przepisów, wewnętrznych przepisów przedsiębiorstwa, kontraktów menadżerskich oraz umowy o pracę. Menadżerowie odpowiadają osobistym majątkiem wobec przedsiębiorstw, w których pełnią funkcje, jak też wobec akcjonariuszy, pracowników, wierzycieli oraz innych osób trzecich.

Roszczenia na jakie są narażeni mogą być negatywne w skutkach np. utrata dobrego imienia czy też majątku. Koszty związane z obroną przed postawionymi roszczeniami są bardzo wysokie, nawet jeśli roszczenia są nieuzasadnione czy też w rezultacie odrzucone. Koszty te wiążą się przede wszystkim z kosztami reprezentacji prawnej, doradztwa, kosztami sądowymi, jak też działaniami PR.

Główną funkcją ubezpieczenia D&O jest ochrona majątku prywatnego menadżerów oraz ich rodzin. Dodatkowo ubezpieczenie to chroni też: majątek firmy i jej bilans, wizerunek menadżerów i przedsiębiorstwa oraz spółkę w obszarze jej własnej odpowiedzialności.

Ubezpieczenie to zawierane jest przez przedsiębiorstwo na rzecz menadżerów. W ramach sumy gwarancyjnej ubezpieczyciel pokrywa, w zależności od zakresu ubezpieczenia, pokrywa dodatkowo m.in. koszty postępowania wyjaśniającego, koszty zapobieżenia zwiększeniu się szkody, koszty obrony sądowej, kary administracyjne, koszty ochrony wizerunku, kary i grzywny.

Ubezpieczenie międzynarodowych kosztów leczenia i NNW

Czy warto współpracować z brokerem ubezpieczeniowym? Przeczytaj jakie są najcześciej pojawiające się watpliwości

Posiadasz już obsługę brokerską albo innego pośrednika ubezpieczeniowego? Sprawdź czy audyt może być dla Ciebie dobrym rozwiązaniem.