W przypadku przetargów publicznych wygrana oznacza, że już za kilka – kilkanaście dni Twoja firma podpisze umowę. Data ta jest również terminem do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania kontraktu. Zabezpieczenie to może być wniesione w pieniądzu, ale wówczas pozbawiasz się gotówki, która będzie potrzebna na przygotowanie placu budowy, zakup materiałów oraz rozpoczęcie prac.

Jeżeli umowę zawierasz poza zamówieniami publicznymi, to zwykle będziesz miał od 7 do 30 dni, aby złożyć zabezpieczenie, ponieważ w przeciwnym wypadku kontrahent będzie potrącał odpowiedni procent z każdej faktury.

Dobrą alternatywą są ubezpieczeniowe gwarancje należytego wykonania, które możesz złożyć zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej.

Suma takiej gwarancji stanowi z reguły od 5 do 10% wartości kontraktu (netto lub brutto) i jest zabezpieczeniem wykonania kontraktu zgodnie z jego postanowieniami. Może ona dotyczyć także wykonawstwa zastępczego oraz kar umownych.

Gwarancja może obowiązywać zarówno do odbioru prac wykonywanych przez zleceniodawcę gwarancji, jaki i do czasu zakończenia całego projektu inwestycyjnych lub oddania do go użytku albo też wydania świadectwa przejęcia (FIDIC).

W przypadku rozszerzenie zakresu prac i/lub przedłużenia terminu ich realizacji, gwarancja należytego wykonania powinna być odpowiednio zmieniona poprzez zmianę jej terminu obowiązywania oraz zmianę wysokości sumy gwarancyjnej.

Cena gwarancji należytego wykonania kontraktu jest uzależniona od okresu jej obowiązywania oraz kwoty gwarancji i zwykle jest wyliczana według stawki rocznej wynoszącej zwykle od 1,0 do 2,5%. Składkę według tej stawki liczymy od wartości gwarancji, a nie wartości kontraktu.

Przykładowo więc dla kontraktu o wartości 2 mln zł i zabezpieczeniu w wysokości 5% oraz okresie realizacji 18 miesięcy, suma gwarancyjna wyniesie 100 000 zł, a składka za gwarancję 2 250 zł (przy stawce 1,5%).

Jeżeli Twoja firma ma już limit, to gwarancję na standardowym wzorze uzyskasz w ciągu 1-3 dni. Gdy Twój kontrahent będzie wymagał zmian w treści gwarancji czas ten może się wydłużyć o kilka dni.

Zamów bezpłatną konsultację brokerską i dowiedz się więcej na temat gwarancji ubezpieczeniowych oraz jak mogą pozytywnie wpłynąć na sytuację finansową Twojej firmy oraz jak mogą zwiększyć Twoją konkurencyjność.