Twoja Firma, Nasza Troska – Razem Wspieramy Sukces Twojej Firmy!

Przedsiębiorstwa handlowe i usługowe borykają się z problemami związanymi z analizą ubezpieczeń i efektywnym zarządzaniem ryzykiem. Może to znacząco wpływać na stabilność i opłacalność ich działalności.

Poniżej prezentujemy kilka najczęściej diagnozowanych problemów klientów:

Firmy nabywają polisy w procesach operacyjnych, często bez wyraźnej strategii w zakresie zarządzania ryzykiem. To prowadzi do nadmiernych kosztów i niewłaściwej ochrony.

Zawieranie polis nie jest poprzedzone oceną ryzyka, selekcją ryzyk do ubezpieczenia oraz analizą apetytu na ryzyko. To oznacza, że firmy ubezpieczają się w sposób niewłaściwy i nieefektywny.

Polisy są odnawiane z roku na rok bez żadnych zmian lub analizy, czy dana ochrona dalej spełnia swoją rolę dla firmy. Takie ubezpieczenia nie nadążają za zmianami w firmie.

Firmom brak planów dotyczących systematycznego zmniejszania ryzyka ubezpieczeniowego, wdrażania procedur i zabezpieczeń, co prowadzi do niewłaściwego wykorzystania środków oraz zwiększa koszt ubezpieczenia.

Niski poziom zabezpieczeń skutkuje niewielką ilością ofert ubezpieczycieli i trudnościami w ich negocjowaniu. W konsekwencji ubezpieczenia są niedopasowane do potrzeb, a ich koszt zbyt wysoki.

Przed zawarciem umów ubezpieczenia firmy nie analizują, czy są gotowe na ewentualną szkodę. To skutkuje opóźnieniami w likwidacji szkód i grozić odmową wypłaty odszkodowania.

Firmy nie analizują dokładnie warunków ubezpieczenia, co prowadzi do nieporozumień i niższych odszkodowań niż oczekiwane i sporów sądowych.

Sumy ubezpieczenia są wyznaczane subiektywnie, na podstawie historycznych danych księgowych lub na podstawie operatów szacunkowych, a to prowadzi do niedoubezpieczenia i ograniczenia wypłat za szkody.

Dlaczego Twoja firma potrzebuje brokera?

Chcesz mieć skuteczne ubezpieczenia?

Wypełnij formularz, a skontaktujemy się z Tobą telefonicznie najpóźniej następnego dnia roboczego i wspólnie ustalimy, jak możemy Ci pomóc.

  Koncepcja Obsługi Brokerskiej
  dla Twojej Firmy

  Tworzymy rozwiązania szyte na miarę,
  które odpowiadają Twoim potrzebom i wspierają Twój biznes.

  Co Zawiera
  Serwis Brokerski CERTUM?

  Ocena ryzykaOpracowujemy i aktualizujemy mapę zagrożeń Twojego przedsiębiorstwa, dzięki której masz przejrzysty i stale aktualizowany obraz istotnych i kluczowych zagrożeń.
  Doradztwo ubezpieczenioweWe wszystkich sprawach związanych z Twoją firmą dostarczamy Ci rzetelnej i pełnej wiedzy o ochronie ubezpieczeniowej, Twoich prawach i obowiązkach.
  Negocjacje z ubezpieczycielamiMasz dostęp do najlepszych dostępnych warunków z całego rynku ubezpieczeniowego.
  Reprezentacja klientaPrzejmujemy formalności dotyczące kontaktów z ubezpieczycielami.
  Analizy i porównania ofertOtrzymujesz opracowania, na podstawie których będziesz mógł sprawnie podejmować trafne decyzje mając pełny obraz wszystkich istotnych warunków ubezpieczenia.
  Zawieranie umów ubezpieczeniaDostarczamy polisy wystawione zgodnie z Twoją decyzją bez wniosków i zbędnych formalności.
  Monitorowanie polis, zmiany i aktualizacjeNasz zespół przejmuje obowiązki związane z bieżącą obsługą umów ubezpieczenia.
  Wypowiadanie umów ubezpieczeniaPilnujemy terminów wypowiadania polisy, żeby nie doprowadzić do podwójnego ubezpieczenia.
  Obsługa szkód, skargi i odwołaniaDbamy, aby każda szkoda była zlikwidowana zgodnie z warunkami umowy ubezpieczenia, a ubezpieczyciel wypłacił w terminie pełne odszkodowanie.

  Chcesz mieć skuteczne ubezpieczenia?

  Wypełnij formularz, a skontaktujemy się z Tobą telefonicznie najpóźniej następnego dnia roboczego i wspólnie ustalimy, jak możemy Ci pomóc.

   Krok po Kroku – Twoja Droga
   Do Bezpiecznego Rozwoju Firmy!

   Nasza współpraca opiera się na jasno zdefiniowanym procesie, który ma na celu maksymalizację efektywności i minimalizację ryzyka. Rozumiemy, że Twoje potrzeby są wyjątkowe, dlatego dostosowujemy nasze działania do Ciebie i Twojej firmy.

   Co jeszcze możemy zrobić?

   Jesteśmy gotowi pomagać w każdym aspekcie zarządzania ryzykiem. Nasze usługi dodatkowe pozwolą Ci lepiej wykorzystać ochronę ubezpieczeniową, a także koncentrować się na kluczowych obszarach biznesu.

   Nasze usługi dodatkowe, które uzupełniają serwis brokerski:

   Oferujemy Ci naszą wiedzę i doświadczenie, aby pomóc Ci zrozumieć, jak efektywnie zabezpieczyć Twoją firmę przed ryzykiem. Razem opracujemy strategię minimalizacji ryzyka, która będzie odpowiadać Twoim potrzebom.

   Jeśli planujesz inwestycje mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa Twojego przedsiębiorstwa (np. system sygnalizacji pożaru, instalacje tryskaczowe) to możesz liczyć na nasze wsparcie. Polecamy sprawdzonych wykonawców oraz konsultujemy z ubezpieczycielami założenia i projekty, abyś mógł skutecznie zrealizować swoje cele.

   Wspieramy Cię również w pozyskiwaniu środków z funduszy prewencyjnych ubezpieczycieli na realizację inwestycji poprawiających ryzyko przedsiębiorstwa, w tym w zakresie bezpieczeństwa pożarowego oraz bezpieczeństwa pracowników. Nasza wiedza i doświadczenie pomogą Ci uzyskać wsparcie finansowe i przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa Twojej firmy.

   Zbieramy wszystkie niezbędne dane do wycen, a następnie ustalamy sumy ubezpieczenia zgodnie z zasadami stosowanymi przez ubezpieczycieli przy likwidacji szkód. Metoda ta daje pewność, że nie wystąpi niedoubezpieczenie, a ewentualne odszkodowanie pokryje wszystkie koszty naprawienia szkody.

   Tworząc umowy i kontrakty, często konieczne jest uwzględnienie wymogów ubezpieczeniowych. Jesteśmy tu, aby Ci pomóc w tym procesie, dostarczając Ci niezbędne informacje i doradzając, jakie zapisy kontraktowe zapewnią odpowiednią ochronę.

   Nie tylko Twoje polisy są dla nas ważne. Pomagamy Ci również ocenić polisy i gwarancje ubezpieczeniowe Twoich kontrahentów i podwykonawców, abyś miał pewność, że współpracujesz z partnerami, którzy odpowiednio zabezpieczyli swoje zobowiązania.

   CERTUM współpracuje
   z całym rynkiem ubezpieczeniowym

   Jakie ubezpieczenia dla branży handlowej i usługowej?

   Program ubezpieczeniowy dla firmy handlowych i usługowych najczęściej obejmuje następujące podstawowe rodzaje ubezpieczeń:

   Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności powinno obejmować całokształt wykonywanych usług oraz sprzedaży towarów oraz powinno uwzględniać występowanie ryzyk kluczowych, w tym zwłaszcza odpowiedzialności pracodawcy za wypadki przy pracy, wprowadzanie produktów do obrotu (zwłaszcza przy handlu) oraz takich ryzyk dodatkowych jak: podwykonawstwo, praca na mieniu powierzonym, przechowywanie mienia, użytkowanie pojazdów wolnobieżnych czy najem mienia, szkody w środowisku naturlanym.

   Suma gwarancyjna powinna być określona w kwocie pozwalającej na pokrycie przewidywanej dużej szkody, przy czym uwzględnić należy zarówno straty bezpośrednie (np. uszkodzenie mienia), jak i pośrednie (utracone korzyści) oraz koszty związane z dochodzeniem roszczenia przez poszkodowanego na drodze sądowej. 

   Ubezpieczenie OC dla firma handlowych i usługowych możemy rozszerzyć o:

   • koszty wycofania produktów z rynku (recall)
   • zanieczyszczenia produktów
   • klauzulę etykiet
   • czyste straty finansowe

   W zależności od rodzaju wykonywanej działaności usługowej może występować obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej. Polisy takiego typu mają ściśle określony zakres i minimalną wymaganą sumę gwarancyjną. W każdym przypadku zalecamy zawarcie dobrowolnego ubezpieczenia OC z tytułu wykonywanego zawodu, aby zapewnić pełniejsza ochronę na sumę odpowiadającą ryzyku i rozmiarowi działalności firmy.

   Ubezpieczenia OC zawodowego przygotowujemy m.in. dla firm zajmujących się:

   • projektowaniem architektonicznym
   • tworzeniem oprogramowania
   • ochroną mienia i osób
   • biur rachunkowych
   • kancelarii prawnych

   Ochrona z ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk obejmuje szkody materialne powstałe wskutek pożaru oraz innych zdarzeń losowych, w tym: opadów i wyładowań atmosferycznych, huraganu, powodzi, gwałtownych ruchów powierzchni ziemi, zalania wskutek uszkodzeń sieci wodociągowych czy kanalizacyjnych i innych wymienionych w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

   Zakres ubezpieczenia w przypadku firm handlowych i usługowych możemy rozszerzyć m.in. o następujące ryzyka:

   • awarię maszyn i urządzeń (np. wind)
   • rozmrożenie środków obrotowych (hurtownie spożywcze)
   • szkody w mieniu gości hotelowych

   Ubezpieczenie utraty zysku dotyczy przypadków, gdy szkoda w mieniu (np. spowodowana przez pożar) może doprowadzić do wstrzymania lub zakłócenia działalności albo braku możliwości sprzedaży towarów handlowych (np. pożar magazynu), co spowoduje dość szybki spadek sprzedaży i w konsekwencji straty finansowej. Ubezpieczenie można zawrzeć jako dodatkowe do ubezpieczenia mienia i ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń.

   Odszkodowanie z polisy tego typu pokrywa zwiększone koszty działalności (np. nadgodziny, najem budynków, koszty podwykonawców), utracony zysk oraz koszty stałe niepokryte przychodami. 

   W przypadku firm handlowych i usługowych zakres ubezpieczenia można rozszerzyć o:

   • brak dostępu do mediów
   • szkody u kluczowych dostawców
   • utratę czynszu

   Celem ubezpieczenia kredytu kupieckiego jest zabezpieczenie firmy przed negatywnymi skutkami finansowymi znaczących opóźnień w płatnościach, a przede wszystkim przed skutkami upadłości i postępowań restrukturyzacyjnych Państwa odbiorców. Ubezpieczyciel pokrywa straty wynikające z nieopłaconych faktur w przypadku nieopłacenia ich w określonym terminie lub gdy wobec dłużnika zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe lub układowe.

   Ubezpieczenie kredytu realizujemy zarówno w firmach handlowych, jak usługowych, w tym zajmujących się transportem.

   Nasi klienci z branży handlowej i branży usługowej korzystają też z wielu dodatkowych ubezpieczeń:

   Oferujemy Ci naszą wiedzę i doświadczenie, aby pomóc Ci zrozumieć, jak efektywnie zabezpieczyć Twoją firmę przed ryzykiem. Razem opracujemy strategię minimalizacji ryzyka, która będzie odpowiadać Twoim potrzebom.

   Jeśli planujesz inwestycje mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa Twojego przedsiębiorstwa (np. system sygnalizacji pożaru, instalacje tryskaczowe) to możesz liczyć na nasze wsparcie. Polecamy sprawdzonych wykonawców oraz konsultujemy z ubezpieczycielami założenia i projekty, abyś mógł skutecznie zrealizować swoje cele.

   Wspieramy Cię również w pozyskiwaniu środków z funduszy prewencyjnych ubezpieczycieli na realizację inwestycji poprawiających ryzyko przedsiębiorstwa, w tym w zakresie bezpieczeństwa pożarowego oraz bezpieczeństwa pracowników. Nasza wiedza i doświadczenie pomogą Ci uzyskać wsparcie finansowe i przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa Twojej firmy.

   Zbieramy wszystkie niezbędne dane do wycen, a następnie ustalamy sumy ubezpieczenia zgodnie z zasadami stosowanymi przez ubezpieczycieli przy likwidacji szkód. Metoda ta daje pewność, że nie wystąpi niedoubezpieczenie, a ewentualne odszkodowanie pokryje wszystkie koszty naprawienia szkody.

   Tworząc umowy i kontrakty, często konieczne jest uwzględnienie wymogów ubezpieczeniowych. Jesteśmy tu, aby Ci pomóc w tym procesie, dostarczając Ci niezbędne informacje i doradzając, jakie zapisy kontraktowe zapewnią odpowiednią ochronę.

   Nie tylko Twoje polisy są dla nas ważne. Pomagamy Ci również ocenić polisy i gwarancje ubezpieczeniowe Twoich kontrahentów i podwykonawców, abyś miał pewność, że współpracujesz z partnerami, którzy odpowiednio zabezpieczyli swoje zobowiązania.

   Chcesz dowiedzieć się jakie rozwiązania ubezpieczeniowe będą najlepsze dla Twojej firmy? Wybierz termin poniżej i umów się na bezpłatną konsultację