Firma w sieci ryzyk

Handel i działalność usługowe charakteryzują się zróżnicowanym wykorzystaniem aktywów, kompetencji pracowników oraz korzystaniem z mienia innych podmiotów. Powoduje to, że na przedsiębiorstwa tego rodzaju może negatywnie oddziaływać szeroki katalog ryzyk. Zagrożenia te mają zróżnicowaną wagę i intensywność, dlatego przed wytransferowaniem ryzyk na ubezpieczyciela potrzebna jest gruntowna ocena ryzyka i wypracowanie strategii bezpieczeństwa określającej zasady ubezpieczania, zapobiegania szkodom oraz rozwoju zabezpieczeń.

Ryzyka kluczowe firm handlowych i usługowych

Stosujemy trójpodział ryzyk na kluczowe, istotne i nieistotne. Kluczowe ryzyka to takie, których wystąpienie prowadzi do bezpośredniego zagrożenia dla dalszego działania firmy przy braku zewnętrznego finansowania (np. pożar hali magazynowej wraz z towarami na sprzedaż, wielomilionowe roszczenie do firmy ochroniarskiej za szkody w wadliwie chronionym obiekcie).

Ryzyka istotne wpływają na działalność przedsiębiorstwa zarówno w sferze finansowej jak i organizacyjnej w okresie do 6 m-cy (np. awaria serwera unieruchamiająca sklep internetowy na kilka tygodni).

Do kategorii ryzyk nieistotnych zaliczamy z kolei te, które nie mają istotnego wpływu na sytuację finansową firmy i nie wprowadzają istotnych zakłóceń w bieżącej działalności (np. uszkodzenie palety towaru przez wózek widłowy).

Kluczowe ryzyka firm handlowych i usługowych są związane z sprzedażą towarów oraz wykonywaniem usług i posiadanym mieniem. Do najważniejszych ryzyk kluczowych zaliczamy:

odpowiedzialność za produkt / wykonane usługi
odpowiedzialność za wypadki przy pracy
przerwa lub zakłócenie działalności
uszkodzenie lub zniszczenie mienia
opóźnienia i brak zapłaty należności
szkody cybernetyczne
uszkodzenie, zniszczenie lub utrata towarów w transporcie

Program ubezpieczeniowy dla firmy handlowej lub usługowej

Trzonem programu są ubezpieczenia, których celem jest zabezpieczenie przed skutkami ryzyk kluczowych w pełnym zakresie, przy uwzględnieniu specyfiki firmy oraz indywidualnego apetytu na ryzyko. Najcześciej program taki składa się z nastepujących rodzajów ubezpieczeń:

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności powinno obejmować całokształt wykonywanych usług oraz sprzedaży towarów oraz powinno uwzględniać występowanie ryzyk kluczowych, w tym zwłaszcza odpowiedzialności pracodawcy za wypadki przy pracy, wprowadzanie produktów do obrotu (zwłaszcza przy handlu) oraz takich ryzyk dodatkowych jak: podwykonawstwo, praca na mieniu powierzonym, przechowywanie mienia, użytkowanie pojazdów wolnobieżnych czy najem mienia, szkody w środowisku naturlanym.

Suma gwarancyjna powinna być określona w kwocie pozwalającej na pokrycie przewidywanej dużej szkody, przy czym uwzględnić należy zarówno straty bezpośrednie (np. uszkodzenie mienia), jak i pośrednie (utracone korzyści) oraz koszty związane z dochodzeniem roszczenia przez poszkodowanego na drodze sądowej. 

Ubezpieczenie OC dla firma handlowych i usługowych możemy rozszerzyć o:

 • koszty wycofania produktów z rynku (recall)
 • zanieczyszczenia produktów
 • klauzulę etykiet
 • czyste straty finansowe

W zależności od rodzaju wykonywanej działaności usługowej może występować obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej. Polisy takiego typu mają ściśle określony zakres i minimalną wymaganą sumę gwarancyjną. W każdym przypadku zalecamy zawarcie dobrowolnego ubezpieczenia OC z tytułu wykonywanego zawodu, aby zapewnić pełniejsza ochronę na sumę odpowiadającą ryzyku i rozmiarowi działalności firmy.

Ubezpieczenia OC zawodowego przygotowujemy m.in. dla firm zajmujących się:

 • projektowaniem architektonicznym
 • tworzeniem oprogramowania
 • ochroną mienia i osób
 • biur rachunkowych
 • kancelarii prawnych

Ochrona z ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk obejmuje szkody materialne powstałe wskutek pożaru oraz innych zdarzeń losowych, w tym: opadów i wyładowań atmosferycznych, huraganu, powodzi, gwałtownych ruchów powierzchni ziemi, zalania wskutek uszkodzeń sieci wodociągowych czy kanalizacyjnych i innych wymienionych w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Zakres ubezpieczenia w przypadku firm handlowych i usługowych możemy rozszerzyć m.in. o następujące ryzyka:

 • awarię maszyn i urządzeń (np. wind)
 • rozmrożenie środków obrotowych (hurtownie spożywcze)
 • szkody w mieniu gości hotelowych

Ubezpieczenie utraty zysku dotyczy przypadków, gdy szkoda w mieniu (np. spowodowana przez pożar) może doprowadzić do wstrzymania lub zakłócenia działalności albo braku możliwości sprzedaży towarów handlowych (np. pożar magazynu), co spowoduje dość szybki spadek sprzedaży i w konsekwencji straty finansowej. Ubezpieczenie można zawrzeć jako dodatkowe do ubezpieczenia mienia i ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń.

Odszkodowanie z polisy tego typu pokrywa zwiększone koszty działalności (np. nadgodziny, najem budynków, koszty podwykonawców), utracony zysk oraz koszty stałe niepokryte przychodami. 

W przypadku firm handlowych i usługowych zakres ubezpieczenia można rozszerzyć o:

 • brak dostępu do mediów
 • szkody u kluczowych dostawców
 • utratę czynszu

Celem ubezpieczenia kredytu kupieckiego jest zabezpieczenie firmy przed negatywnymi skutkami finansowymi znaczących opóźnień w płatnościach, a przede wszystkim przed skutkami upadłości i postępowań restrukturyzacyjnych Państwa odbiorców. Ubezpieczyciel pokrywa straty wynikające z nieopłaconych faktur w przypadku nieopłacenia ich w określonym terminie lub gdy wobec dłużnika zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe lub układowe.

Ubezpieczenie kredytu realizujemy zarówno w firmach handlowych, jak usługowych, w tym zajmujących się transportem.

W zależności od wyników oceny ryzyka oraz decyzji klienta o ubezpieczeniu program możemy rozszerzyć o:

Polisa tego rodzaju zapewnia pokrycie kosztów prawych związanych z kontrolą skarbową oraz postępowaniem karno-skarbowym, a także pozwala uzyskać zwrot nałożonych kar i grzywien w tych postępowaniach.

Ubezpieczenie może obejmować dowolne osoby w firmie zajmujące się księgowością i sprawozdawczością oraz pełniące funkcje zarządcze. Polisa w zależności od oferty może być zawarta w wariancie imiennym, jak i bezimiennym.

Ubezpieczenie ryzyk cyber obejmuje przede wszystkim koszty przywrócenia do sprawności systemów informatycznych i sprzętu po zdarzeniu kryzysowym spowodowanym atakiem hakerskim, wirusem lub błędem użytkownika. Ochrona dotyczy także ochrony prawnej i zwrotu kar nałożonych w postępowaniach o naruszenie prawa ochrony danych osobowych, roszczeń o naruszenie prawa do wizerunku oraz dotyczących danych osobowych.

Polisa tego rodzaju może dotyczyć sprzętu komputerowego (stacjonarnego i przenośnego), infrastruktury sieci komputerowej, sprzętu medycznego, specjalistycznych urządzeń pomiarowych, systemów alarmowych i monitoringowych oraz szaf sterujących liniami produkcyjnymi. Zakres ubezpieczenia jest znaczenie szerszy niż typowa polisa dla mienia i obejmuje dodatkowo m.in. błędy użytkownika oraz przepięcia z dowolnej przyczyny. Zakres można rozszerzyć o zwiększone koszty działalności oraz koszty odtworzenia danych.

Ubezpieczamy naszych klientów od 10 do kilkuset pojazdów. Skutecznie negocjujemy atrakcyjne warunki polis. Posiadamy doświadczenie we wdrażaniu programów dla flot o wysokim współczynniku szkodowości oraz flot przewoźnik w tym transportów międzynarodowych i ponadgabarytowych. Pomagamy naszym klientom wdrażać rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo floty, aranżujemy dofinansowania z funduszy prewencyjnych oraz synchronizujemy poziom ochrony ubezpieczeniowej z funkcjonującymi procedurami i regułami odpowiedzialności kierowców.

Uzyskiwane przez nas warunki są akceptowane przez wszystkie firmy leasingowe, a także w przeważającej liczbie przypadków są korzystniejsze od tych, które oferuje leasing czy dealer. Floty naszych klientów korzystają z pełnej obsługi szkodowej, obejmującej także szkody z OC sprawcy, w tym likwidowane w oparciu o procedurę Bezpośredniej Likwidacji Szkód.

Ubezpieczenie na życie w formie grupowej może chronić pracowników i ich rodziny na wypadek szerokiego katalogu zdarzeń: śmierć, wypadek, zachorowanie, hospitalizacja. Zakres świadczeń możemy dopasować do potrzeb ubezpieczonych osób lub wprowadzić kilka grup w ramach jednej firmy. 

Ubezpieczenie zdrowotne dla pracowników gwarantuje szybki dostęp do diagnostyki oraz wizyt lekarskich u lekarzy POZ i specjalistów w całym kraju, a także obejmujące koszty medycyny pracy. Polisa funkcjonuje w wielu wariantach zakresowych oraz umożliwia włączenie członków rodziny.

Ubezpieczenie MKL dotyczy pracowników odbywających zagraniczne podróże służbowe i może być zawarte w wariancie imiennym lub bezimiennych, a także na określony okres lub z liczbą osobodni do wykorzystania. Zakres ubezpieczenia można dopasować do potrzeb klienta oraz kraju/krajów wyjazdu.

Ile kosztuje ubezpieczenie firmy handlowej lub usługowej?

Na koszt realizacji programu ubezpieczeniowego wpływają następujące elementy:

 • zakres programu
 • wysokość sum ubezpieczenia
 • rodzaj wykonywanej działalności
 • zakresu terytorialnego działalności
 • stosowanie lub nie wysokiego składowania (hurtownie)
 • standard ochrony przeciwpożarowej (hurtownie)
 • wysokość udziałów własnych i franszyz
 • historia szkodowa

Poniżej prezentujemy orientacyjny koszt ubezpieczenia dla 3 różnych firm:


Chcesz mieć skuteczne ubezpieczenia?

Zostaw swój numer telefonu i adres mail. Zrobimy wszystko, aby jak najszybciej skontaktować się z Tobą i ustalić, jak możemy Ci pomóc.