Certum Broker

Informacje o dystrybutorze

(informacje wymagana przez Ustawę o dystrybucji ubezpieczeń)

CERTUM Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (87-100), przy ul. Grudziądzkiej 79/19 to broker ubezpieczeniowy wpisany do rejestru brokerów prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem 2081/14.

Rejestr brokerów ubezpieczeniowych prowadzony przez KNF jest dostępny pod adresem: https://rpu.knf.gov.pl

Aby sprawdzić wpis w rejestrze: wybierz jako rodzaj podmiotu broker, w danych poszukiwanego podmiotu w rubryce firma/nazwa wpisz CERTUM potwierdź, że nie jesteś robotem i uruchom wyszukiwarkę.

CERTUM nie posiada żadnych akcji ani udziałów zakładów ubezpieczeń.Zakłady ubezpieczeń nie posiadają żadnych udziałów w CERTUM Sp. z o.o.

Z tytułu wykonywania dystrybucji ubezpieczeń CERTUM uzyskuje, w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia, wypłacane przez zakłady ubezpieczeń wynagrodzenie prowizyjne (tzw. kurtaż brokerski) uwzględnione w kwocie składki. CERTUM oświadcza, że nie pobiera od zakładów innego wynagrodzenia (np. nadprowizji). Wysokość kurtażu wyrażona jako procentowa część składki u różnych ubezpieczycieli może być zróżnicowana.

CERTUM pobiera honorarium płacone bezpośrednio przez klienta jedynie wówczas, gdy tak stanowi umowa zlecenia brokerskiego.

Reklamacje, skargi i pozasądowe rozwiązywanie sporów

Poniżej informujemy Cię, co możesz zrobić, gdy jesteś niezadowolony ze świadczonej przez nas usługi. Zwróć uwagę, że jeśli Twoje zastrzeżenia dotyczą udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, reklamację powinieneś złożyć bezpośrednio do ubezpieczyciela, a nie do nas. Ubezpieczyciel przekaże Ci swoją informację o postępowaniach reklamacyjnych.

Reklamacje osób fizycznych

CERTUM jest podmiotem rynku finansowego w rozumieniu Ustawy z dnia 05.08.2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.

W związku z tym, jeśli jesteś naszym klientem – osobą fizyczną poszukującą ochrony (osobą, która wyraziła wolę podjęcia czynności służących zawarciu przez nią umowy ubezpieczenia), ubezpieczającym lub ubezpieczonym – masz prawo złożyć reklamację (czyli wystąpienie zawierające zastrzeżenia dotyczące świadczonych przez nas usług) w zakresie niezwiązanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową.

Reklamację możesz złożyć:

  • pisemnie – osobiście w siedzibie CERTUM Sp. z o.o. albo przesyłką pocztową na adres ul. Grudziądzka 79/19 87-100 Toruń,
  • ustnie – telefonicznie pod numerem +48 56 62 31 310 lub osobiście do protokołu podczas wizyty w siedzibie CERTUM Sp. z o.o.,
  • elektronicznie – mailowo na adres: kontakt@certumbroker.pl

Rozpatrzymy Twoją reklamację i udzielimy na nią odpowiedzi bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni od otrzymania reklamacji (do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem). W szczególnie skomplikowanych przypadkach termin udzielenia odpowiedzi może ulec wydłużeniu do 60 dni, jednak przekażemy Ci wówczas informację, w której wyjaśnimy przyczynę opóźnienia, okoliczności sprawy do ustalenia i przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi.

Odpowiedź na reklamację przekażemy Ci w formie papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji. Jeśli chcesz otrzymać odpowiedź mailem, poinformuj nas o tym.

Reklamacje osób prawnych

Zgodnie z Ustawą o dystrybucji ubezpieczeń do CERTUM jako do brokera ubezpieczeniowego reklamację  w zakresie niezwiązanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową możesz złożyć również jeśli jesteś naszym klientem – osobą prawną lub spółką nieposiadającą osobowości prawnej.

Rozpatrzymy Twoją reklamację i udzielimy na nią odpowiedzi w terminie 30 dni od jej otrzymania (do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem). W szczególnie skomplikowanych przypadkach termin udzielenia odpowiedzi może ulec wydłużeniu do 60 dni, jednak przekażemy Ci wówczas informację, w której wyjaśnimy przyczynę opóźnienia, okoliczności sprawy do ustalenia i przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi.

Odpowiedź na reklamację przekażemy Ci w formie papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji.

Skargi

Jeśli masz zastrzeżenia niebędące reklamacją lub jesteś klientem, któremu nie przysługuje prawo złożenia reklamacji, możesz do nas wnieść skargę.

Rozpatrzymy ją nie później niż w terminie 30 dni i udzielimy na nią pisemnej odpowiedzi.

Pozasądowe rozwiązywanie sporów

Na podstawie art. 31 Ustawy z dnia 23.09.2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich informujemy, że podmiotem uprawnionym dla CERTUM do prowadzenia postępowań w sprawach pozasądowego rozwiązywania sporów z konsumentami jest Rzecznik Finansowy (ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa; www.rf.gov.pl)

Ponadto informujemy, że w przypadku umów zawieranych przez Internet, jeśli jesteś konsumentem, masz prawo skorzystać z pozasądowego rozwiązywania sporów za pośrednictwem platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (Platformy ODR) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. Platforma dostępna jest pod adresem:  http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Za działanie Platformy ODR odpowiada Komisja Europejska. Adres e-mail CERTUM do podania na Platformie jest następujący: kontakt@certumbroker.pl

KONTAKT

Gotowy na bezpieczniejszą
przyszłość Twojej firmy?

Wypełnij formularz, aby umówić się na bezpłatną konsultację i dowiedz się, jak możemy Ci pomóc. Twoje ubezpieczenie, nasze doświadczenie – razem zbudujemy rozwiązanie idealne dla Ciebie i Twojego biznesu.

WYPEŁNIJ FORMULARZ

WYPEŁNIJ FORMULARZ