Deklaracja wartości sum ubezpieczenia do ubezpieczeń gospodarczych w szczególności do ubezpieczeń majątkowych m.in. od ognia i innych zdarzeń losowych, mienia od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczeniach komunikacyjnych (np. auto-casco) niesie za sobą ryzyko niedoubezpieczenia. Opisując powyższe ryzyko należy najpierw zdefiniować pojęcia: suma ubezpieczenia i niedoubezpieczenie.

Suma ubezpieczenia to wg art. 824 § 1 k.c. ustalona w umowie górna granica odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń.

Niedoubezpieczenie wg słownika pojęć Polskiej Izby Ubezpieczeń to sytuacja, kiedy suma ubezpieczenia jest niższa od wartości ubezpieczonego mienia.

Ryzyko niedoubezpieczenia polega na wyczerpaniu sumy ubezpieczenia, gdy wartość szkody przewyższa zadeklarowaną sumę ubezpieczenia (ubezpieczoną wartość). Ryzyko to jest zagrożeniem dla ubezpieczonego podmiotu. Opisana powyżej okoliczność może spowodować obniżenie wartości wypłaconego odszkodowania, jeżeli ogólne warunki ubezpieczenia stanowiące integralną część umowy ubezpieczenia obejmują zapis odnośnie stosowania zasady proporcji.

Zasada proporcji ustanawia regułę, zgodnie z którą odszkodowanie zostaje zmniejszone w takim stosunku, w jakim pozostaje zadeklarowana w polisie suma ubezpieczenia do faktycznej wartości mienia. Matematyczne przedstawienie niedoubezpieczenia jest zgodne z poniższym zapisem i jest stosowane do wyliczania odszkodowania należnego do wypłacenia ubezpieczonemu przez zakład ubezpieczeń:

Obrazując skutki niedoubezpieczenia oraz reguły działania zasady proporcji jako skutku niedoubezpieczenia można posłużyć się poniższym przypadkiem w dwóch scenariuszach wydarzeń. Przedmiotem ubezpieczenia są budynki, których łączna wartość Odtworzeniowa wyliczona na podstawie biuletynu cen ubezpieczeniowych SEKOCENBUD (uznanych na rynku publikacji przeznaczonych do profesjonalnych wycen obiektów budowlanych) wynosi 12 380 000 zł. Ubezpieczający zawarł Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk z sumą ubezpieczenia powyższych budynków w wysokości 9 000 000 zł (np. ze względu na niższą składkę przy zawieraniu polis, ponieważ suma ubezpieczenia na etapie zawierania umowy ubezpieczenia stanowi podstawę do wyliczenia składki ubezpieczeniowej).

Poniższej wykaz budynków podmiotu:

Przypadek 1. – szkoda częściowa
Hala magazynowa (pozycja nr 7 z powyższego wykazu) uległa szkodzie zalaniowej, jej rozmiar to 500 000 zł. Poniższa tabela przedstawia proces wyliczenia odszkodowania które zostanie wypłacone ubezpieczającemu.

Przypadek 2. – szkoda całkowita
Hala magazynowa (pozycja nr 7 z powyższego wykazu) spłonęła całkowicie, rozmiar szkody 4 500 000 zł. Poniższa tabela przedstawia proces wyliczenia odszkodowania które zostanie wypłacone ubezpieczającemu.

Podsumowując powyższe przypadki w obu sytuacjach wypłata odszkodowania pokryła odpowiednio 51% zaistniałej szkody dla szkody częściowej oraz jedynie 27% dla szkody całkowitej. W obu przypadkach będzie ono niewystarczające by przywrócić stan sprzed szkody, a pozwoli jedynie w części złagodzić skutki szkody. Niedoubezpieczenie jest więc sytuacją bardzo niekorzystną i ryzykowną dla ubezpieczonego i niesie za sobą zawsze pomniejszenie wypłacanego w razie szkody odszkodowania.

Na koniec dodam tylko, iż oszczędność na rocznej składce za ubezpieczenie wszystkich budynków w omawianym przypadku to jedynie od 1 700 zł do 6 800 zł w zależności od oceny ryzyka dla ubezpieczanej firmy. Jak wyraźnie widać z przytoczonych przykładów, nawet szkoda częściowa spowoduje stratę nawet ponad 100-krotnie wyższą, a w przypadku szkody całkowitej strata firmy z tytułu niedoubezpieczenia stanowi od 150 do 600-krotność „zaoszczędzonej” składki.

Jeżeli chcesz uniknąć redukcji odszkodowania albo sprawdzić czy Twoje polisy nie zawierają niedoubezpieczenia, to skontaktuj się z nami: Kontakt

Dodaj komentarz