Firmy usługowe, w tym zwłaszcza budowlane, dość często lwią część swojego zysku z kontraktów są zmuszone zostawić u zleceniodawcy w formie kaucji, która ma stanowić zabezpieczenie należytego wykonania kontraktu (w trakcie realizacji prac) lub właściwego usunięcia wad i usterek (w okresie udzielonej rękojmii i gwarancji).

W polskich warunkach jest to zwykle odpowiednio 10% i 3-5%. O ile zabezpieczenie na czas realizacji prac jest co prawda większe, ale składane na krótszy czas, o tyle zabezpieczenie dotyczące okresu rękojmii i gwarancji może być bardziej dotkliwe od strony finansowej. Dzieje się tak z co najmniej dwóch powodów:

  1. kaucja jest zatrzymywana na okres od 3 do 5 lat, a czasami i dłużej;
  2. istnieje ryzyko odmowy zwrotu kaucji (spór ze zleceniodawcą lub bezprawne zatrzymanie kaucji) albo braku możliwości jej odzyskania (upadłość lub likwidacja).

Jak widać, kaucja może być przyczyną nie tylko obniżenia faktycznego zysku z prowadzonej działalności oraz negatywnie wpływać na bieżącą płynność finansową, ale może także być trudna do odzyskania. Z tych właśnie powodów firmy sięgają po inne instrumenty, które mają na celu uniknięcie tych problemów. Jednym z takich rozwiązań są gwarancje ubezpieczeniowe, które stanowią dobrą alternatywę dla gwarancji bankowych i właśnie w takim kontekście chciałbym pokazać zalety gwarancji ubezpieczeniowych w kilku aspektach.

Zabezpieczenie regresu

Podstawowym zabezpieczeniem, jakiego wymaga ubezpieczyciel są weksle własne in blanco (czasami z klauzulą „bez protestu”), które są najcześciej wystarczające, jeżeli sytuacja finansowa firmy jest dobra. W trudniejszych przypadkach może być konieczne złożenie dodatkowych zabezpieczeń w postaci przełwaszczenia, zastawu lub hipoteki. Bardzo rzadko występuje zabezpieczenie w postaci blokady środków na rachunku pieniężnym, a nawet jeśli to zwykle nie przekracza ono wówczas 30% wartości udzielonej gwarancji. Wszyscy nasi klienci posiadają limity na gwarancje zabezpieczone wyłącznie weklsami.

Cena

Koszt wydania gwarancji sprowadza sie tylko do jednej pozycji – składki, która wyliczana jest według stawki wynoszącej zwykle od 0,5 do 2,5% od wartości gwarancji za każdy rok jej obowiązywania (naliczane proporcjonalnie za każdy miesiąc). Przy małych gwarancjach stosowane są składki minimalne wynoszące najeczęściej od 300 do 1 000 zł. Ubezpieczyciele nie pobierają opłat za udzielenie limitu na gwarancje, ani za prowizji przygotowawczych, jak czynią to zwykle banki. Nie bez znaczenia dla kosztu gwarancji jest również wskazany wyżej poziom zabezpieczeń, który najczęściej nie wymaga dodatkowych wydatków.

Bilans

Gwarancje ubezpieczeniowe oraz limity na gwarancje ubezpieczeniowe nie stanowią zobowiązań i nie są ujmowane w bilansie, tak jak dzieje się to w przypadku gwarancji bankowych oraz limitów na gwarancje udzielanych przez banki – instrumenty bankowe są w bilansie ujmowane tak jak kredyty bankowe. Ma to niebagatelne znaczenie dla oceny sytuacji finansowej firmy.

Zdolność kredytowa

Ani udzielenie przez ubezpieczyciela gwarancji, ani zawarcie umowy o limity nie ma bezpośredniego wpływu na ocenę zdolności kredytowej. W przypadku gwarancji bankowych oraz limitu na gwarancje w banku jest dokładnie odwrotnie – zdolność kredytowa jest pomniejszana o zobowiązania z tytułu limitu lub gwarancji.

Wady

Jak widać z powyższego zestawienia gwaranjce ubezpieczeniowe posiadają szereg zalet w stosunku do gwarancji bankowych. Nie można oczywiście nie wspomnieć o wadach, do których należą:

  • mniejsza akceptowalność wzorów gwarancji
  • ograniczony zakres zamian treści gwarancji
  • częstsze przypadki odmowy wydania gwarancji Powyższe wady można niwelować poprzez odpowiednie przygotowanie limitów i wzorów gwarancji oraz wprowadzenie procedur dotyczących negocjowania wzorów gwarancji.

Jeżeli chcesz poprawić płynność finansową Twojej firmy korzystając z gwarancji ubezpieczeniowych, to skontaktuj się z nami, a znajdziemy korzystne rozwiązanie.

Autor: Patrycjusz Rodzyński – broker ubezpieczeniowy

Wyślij mail: p.rodzynski@certumbroker.pl

Zamów bezpłatną konsultację brokerską i dowiedz się więcej na temat ubezpieczeń i jak mogą wesprzeć Twoją firmę oraz jakie korzyści mogą jej przynieść:

Dodaj komentarz