Obecna sytuacja związaną z pandemią koronowirusa Covid-19 wpływa negatywnie na działanie wielu firm i jak obserwujemy, w wielu z nich ma miejsce ograniczanie, a nawet wstrzymywanie działalności produkcyjnej, handlowej i usługowej. 

W związku z tym chcielibyśmy przypomnieć o kilku istotnych kwestiach, w tym Państwa prawach i obowiązkach wynikających z obowiązujących umów ubezpieczenia, które dotyczą takich nadzwyczajnych sytuacji, a jednocześnie przejąć informacje, jak i w jakim zakresie możemy Państwu pomagać w korzystaniu z tych praw oraz w wypełnianiu obowiązków polisowych. 

Pozwoli to na uniknięcie ewentualnych sankcji ze strony ubezpieczyciela, ale także na obniżenie kosztu ubezpieczenia.

Istotne zmniejszenie stanów magazynowych

W przypadku, gdy nastąpi u Państwa spadek środków obrotowych (materiały, surowce, półprodukty oraz produkty gotowe) magazynowanych przekraczający 30% dotychczasowej wartości i będzie się on utrzymywał przez co najmniej 1 miesiąc możemy wnioskować do ubezpieczyciela o obniżenie sumy ubezpieczenia i proporcjonalne obniżenie składki za ubezpieczenie tego mienia w tym okresie.

Jeżeli taka sytuacja będzie miała miejsce to prosimy o zgłoszenie:

– do jakiej wartości obniży się wartość środków obrotowych z oznaczeniem okresu czasu jakiego obniżenie to może dotyczyć (można później te wartości odpowiednio wielokrotnie zmieniać, jeżeli będzie się to konieczne)

– jeżeli obniżenie wartości środków obrotowych dotyczyć ma kilku lokalizacji, to potrzebne nam będą te informacje w rozbiciu na poszczególne lokalizacje.

Zgłoszenia w tych sprawach proszę kierować do Karoliny Leśnierowskiej (k.lesnierowska@certum.biz.pl; 662-968-575).

 Likwidacja oddziałów, sklepów itp.

 Ubezpieczenie mienia, sprzętu elektronicznego oraz odpowiedzialności cywilnej posiada listę miejsce ubezpieczenia i jeżeli ulega ona skróceniu z powodu likwidacji oddziałów, przedstawicielstw czy też placówek handlowych, to warto aktualizować tą listę, wraz z wykazem znajdującego się tam mienia. 

 W takich przypadkach zachęcamy do zgłaszania:

– daty do której będzie działać dany oddział / sklep 

– daty do której w danej lokalizacji będzie znajdować się Państwa mienie 

– miejsca do które mienie to zostanie przetransportowane 

Dzięki tym informacjom dokonamy odpowiednich zmian w polisach ubezpieczenia mienia, sprzętu elektronicznego oraz odpowiedzialności cywilnej. Jeżeli tyle znajdziemy do tego podstawy, to będziemy przy tym wnioskować o zmniejszenie należnych składek, np. z powodu obniżenia sum ubezpieczenia, czy też znaczącego spadku ilości ubezpieczonych miejsc.

Zgłoszenia w tych sprawach proszę kierować do Karoliny Leśnierowskiej (k.lesnierowska@certum.biz.pl; 662-968-575).

Praca zdalna

Wprowadzenie pracy zdalnej może wiązać się ze zmianą miejsca użytkowania części firmowego mienia. O ile zmiana ta dotyczy wyłącznie komputerów przenośnych, to nie wymaga to żadnych korekt w polisach, ale jeżeli dotyczy także innego mienia to konieczne jest zgłoszenie nowych miejsc ubezpieczenia do obowiązujących umów ubezpieczenia mienia i sprzętu elektronicznego. Zmiany takie nie będą zwykle pociągać za sobą zmiany składki.

Jeżeli zaistnieje taka konieczność, to prosimy o zgłaszanie zmian ze wskazaniem:

– adresu nowej lokalizacji

– rodzaju i wartości mienia

Zgłoszenia w tych sprawach proszę kierować do Karoliny Leśnierowskiej (k.lesnierowska@certum.biz.pl; 662-968-575).

Jednocześnie pragniemy zwrócić uwagę, że praca zdalna może implikować powstanie nowych zagrożeń związanych z cyberbezpieczeństwem w następujących aspektach:

– korzystanie z dostępu do internetu pozostającego poza firmową kontrolą i procedurami bezpieczeństwa (np. mobilny internet, publiczne WiFi),

– niekontrolowany dostęp osób niepowołanych do komputerów,

– przenoszenie danych na niezabezpieczonych nośnikach (pendrive, dyski zewnętrzne),

– brak odpowiedniego poziomu zabezpieczeń sieci lokalnej.

Poniżej zamieszczamy zalecane rozwiązania zwiększające cyberbezpieczeństwo pracy zdalnej:

– wprowadzenie dwuskładnikowego uwierzytelniania logowania do systemu operacyjnego oraz do systemów CRM/ERP/DMS

– wprowadzenie automatycznego wylogowywania po upływie 1 minuty braku aktywności użytkownika

– szyfrowanie dysków i pamięci masowej w urządzeniach przenośnych

– wymóg używania wyłącznie połączeń VPN

– bezwzględny wymóg korzystania ze stale aktualizowanego oprogramowania antywirusowego na wszystkich urządzeniach przenośnych, w tym także na smartfonach. 

– przegląd i dostosowanie poziomów uprawnień poszczególnych użytkowników do zasobów informatycznych i danych firmowych

Wyłączenie budynków z eksplotacji

Ubezpieczenia majątkowe (wymienione poniżej) mają tą cechę, że działają w zasadzie tylko w czasie, gdy obiekty są eksploatowane. Jeżeli przerwa w eksploatacji obiektów (budynków, budowli) lub nie są one używane do prowadzenia działalności gospodarczej dłużej niż 30 dni (w nie których warunkach 60 dni), to co do zasady ochrona ubezpieczeniowa przestaje obowiązywać, a więc ewentualne szkody po upływie tych 30-60 dni, nie będą ubezpieczone. 

Poniżej lista ubezpieczeń, których dotyczy omawiana sytuacja:

  • ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, 
  • ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, 
  • ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, 
  • ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
  • ubezpieczenie utraty zysku. 

Jeżeli może u Państwa wystąpić taka sytuacja prosimy o niezwłoczne zgłoszenie, najlepiej zanim obiekty zostaną wyłączone eksploatacji, co pozwoli na uzyskanie zgody ubezpieczyciela dla utrzymania ochrony ubezpieczeniowej przy uzgodnionych warunkach dotyczących zabezpieczenia tych obiektów.

Informacje jakich potrzebujemy w takim przypadku to:

– dokładne wskazanie obiektów, których wyłączenie dotyczy

– proponowane zabezpieczenia (ochrona, dozór, monitoring)

– wskazanie instalacji, które będą odłączone oraz tych, które pozostaną włączone

– wskazanie przypuszczalnego okresu przez jaki obiekty będą wyłączone

– wskazanie mienia, które będzie w tych obiektach

Zgłoszenia w tych sprawach proszę kierować do Karoliny Leśnierowskiej (k.lesnierowska@certum.biz.pl; 662-968-575).

Wyłączenie pojazdów z eksplotacji

Jeżeli wyłączenie dotyczy pojazdów ciężarowych (DMC > 3,5 t.), ciągników siodłowych, naczep / przyczep, autobusów lub pojazdów specjalnych to można skorzystać z czasowego wycofania tych pojazdów z ruchu. Pojazd może być wycofany z ruchu na okres od 2 do 24 miesięcy (okres ten może być przedłużony do 48 m-cy). Informacje nt. procedury można znaleźć np. tutaj: https://info-car.pl/new/rejestracja-pojazdu/czasowe-wycofanie-pojazdu-z-ruchu 

Skutek ubezpieczeniowy jest taki, że w za okres czasowego wycofania z ruchu składka za ubezpieczenie OC posiadacza pojazdów ulega zmniejszeniu o 95%, czyli ok. 8% za każdy miesiąc wycofania. Jeżeli składka została wcześniej opłacona, to ubezpieczyciel dokona odpowiedniego zwrotu, a jeżeli składka jest płatna w ratach, to zostaną one odpowiednio pomniejszone.

W sprawie czasowego wycofania pojazdów proszę kontaktować się z Marzeną Gorzycką-Szubą (m.gorzycka@certum.biz.pl, 796-134-109). Jedyny potrzebny dokument to decyzja Urzędu Gminy/Miasta lub Starostwa Powiatowego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu (skan lub zdjęcie dokumentu).

Zmniejszenie zatrudnienie

Ubezpieczenia osobowe (NNW, grupowe na życie, kosztów leczenia za granicą) są najczęściej ubezpieczeniami imiennymi, a więc każda zmiana kadrowa może wpływać na listę ubezpieczonych osób, a tym samym na koszt ubezpieczenia. W przypadku redukcji zatrudnienia, prosimy o zgłaszanie zmian na listach ubezpieczonych osób, tak abyśmy mogli dokonać odpowiednich zmian w polisach i odpowiednio obniżać wysokości składek.

W sprawie zmian w ubezpieczeniach osobowych proszę kontaktować się z Marzeną Gorzycką-Szubą (m.gorzycka@certum.biz.pl, 796-134-109). 

Zmiany dotyczące płatności składek

Jeżeli mogą wystąpić problemy z terminową zapłatą składek za zawarte polisy, możemy podjąć negocjacje z ubezpieczycielami w celu uzyskania zmian w harmonogramie płatności (zmiany terminów), jak i zwiększenia ilości rat. Ważne, aby można było podać rozmowy przed terminem wymagalności składek, co znacząco zwiększa szanse na doprowadzenie do kompromisowego rozwiązania. Dlatego też zachęcamy do kontaktu zanim pojawią się zaległości w zapłacie składek. 

W nadchodzących dniach zwiększymy częstotliwość automatycznych przypomnień z naszego systemu R2 dotyczących terminów wymagalności składek, aby umożliwić Państwu monitorowanie nadchodzących płatności. 

Zgłoszenia w tych sprawach proszę kierować do Karoliny Leśnierowskiej (k.lesnierowska@certum.biz.pl; 662-968-575).

Pozostałe sprawy

Wszelkie zgłoszenie w powyższych sprawach można przekazywać także na nasz ogólny adres e-mail: biuro@certum.biz.pl

 Jeżeli będzie potrzebna jakakolwiek inna pomoc z naszej strony w sprawach związanych z umowami ubezpieczenia, to prosimy o kontakt, w tym w przypadku:

– sprzedaży lub zakupu mienia, budynków, pojazdów,

– wpisania lub zmiany cesji praw z umowy ubezpieczenia,

– zmiana ubezpieczonego (np. w związku z umową leasingu zwrotnego),

– przedłużenia realizacji prac kontraktowych.

Przypominamy, że informacje o zawartych umowach ubezpieczenia oraz szkodach można sprawdzić 24/7 logując się do naszego systemu R2 pod tym adresem: https://r2-certum.altago.net/ 

Jeżeli potrzebne są dane do logowania, to prosimy o zgłoszenie na adres: admin@certum.biz.pl 

Dodaj komentarz