Dane osobowe znajdują się w naszej bazie i przetwarzamy jako Administrator, w celu kontaktowania się użytkownikami w związku z wykonywaniem działań marketingowych. Przykładamy dużą wagę do ochrony prywatności osób, z którymi współpracujemy, dlatego pragniemy zapewnić, że traktujemy dane użytkowników z najwyższą starannością i uwzględnieniem zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Chcemy także poinformować, że:

 • Administratorem danych osobowych jest CERTUM Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (87-100), ul. Grudziądzka 79/19, NIP: 956-230-84-23, REGON: 341622393, KRS: 0000529770.
 • W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych użytkownika, użytkownik może się z nami skontaktować pod adresem e-mail: rodo@certumbroker.pl
 • Dane osobowe użytkowników są przetwarzane automatycznie w celu:
  1. wykonywania działań marketingowych usług brokerskich i innych usług oferowanych przez Certum Sp. z o.o.,
  2. realizacji obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa
  3. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora
 • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, zgodnie z którym przetwarzane dane są niezbędne do wykonywania umowy oraz art. 6 ust. 1 lit. c) dotyczący przetwarzania danych w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym przepisów rachunkowości i podatkowych, przepisów unijnych i krajowych obowiązujących w działalności Administratora danych, w tym:
  1. Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym
  2. Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym; oraz rozporządzeń wykonawczych do ww. ustaw i aktów międzynarodowych.
 • Prawnie uzasadniony interes Administratora dotyczy:
  1. w celach analitycznych oraz statystycznych – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora na podstawie art. 6 ust. lit. f) RODO, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dokonywania analiz i statystyk; w ramach realizacji tego celu administrator może w szczególności sporządzać rankingi i statystyki w zakresie efektów sprzedaży osiąganych przez pracowników – wyłącznie dla celów wewnętrznych,
  2. w celach obronnych i dochodzenia roszczeń, gdzie prawnie usprawiedliwionym interesem Administratora danych jest dochodzenie i ochrona przed roszczeniami na drodze sądowej i pozasądowej.
 • Dane osobowe użytkowników mogą być przekazywane naszym podwykonawcom, w szczególności dostawcom rozwiązań informatycznych oraz zakładom ubezpieczeń i działających na ich zlecenia podmiotom, w szczególności zajmujących się likwidacją szkód, wyłącznie w związku z realizacją wskazanych wyżej celów.
 • Użytkownikom przysługuje prawo żądania dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych osobowych.
 • Użytkownikom przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy użytkownik uzna, że przetwarzanie jego/jej danych osobowych narusza przepisy prawa polskiego.
 • Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy zlecenia brokerskiego, chyba, że wcześniej użytkownik zażąda ich usunięcia.
 • Oświadczamy, że jako Administrator dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.