Dla kogo?

Obsługa Brokerska Inwestycji Budowlanych jest dedykowana dla podmiotów gospodarczych, a także osób prywatnych, które planują lub realizują inwestycje budowlane (budynki, infrastruktura, budownictwo OZE) i technologiczne (linie produkcyjne, instalacje technologiczne) o wartości co najmniej 2 mln zł.

Inwestycje przemysłowe

Budynki mieszkalne

Hotele

Linie produkcyjne

Instalacje technologiczne

Instalacje i farmy fotowoltaiczne

Kiedy?

Optymalny moment na podjęcie współpracy z CERTUM to planowanie inwestycji, wówczas nasz serwis może objąć najwięcej elementów i dzięki temu będzie możliwe odpowiednie zabezpieczenie procesu inwestycyjnego od początku do końca.

Możemy także włączyć się do obsługi projektu na etapie wyboru wykonawcy, a nawet realizacji czy odbioru inwestycji, udzielając wsparcia we wszystkich możliwych aspektach zabezpieczenia ryzyka inwestora.

Co?

Dedykowany serwis CERTUM „Obsługa brokerska inwestycji budowlanych” to rozwiązanie skrojone pod indywidualne potrzeby inwestora, którego celem jest dostarczenie wszelkich dostępnych rozwiązań ubezpieczeniowych, które zabezpieczą ryzyka związane z przygotowaniem inwestycji, prowadzeniem robót i ich odbiorem, a także eksploatacją obiektu czy instalacji.

Projektowanie

Ryzyko projektowe powinno być zabezpieczone zarówno od strony roszczeń cywilno-prawnych (dedykowana polisa OC na odpowiednią sumę), jak i w procesie budowlanym (odpowiednie rozszerzenie polisy ryzyk budowlano-montażowych), a może być wzmocnione przez gwarancje lub kaucje gwarancyjne.

Mienie inwestora

W przypadku rozbudowy lub modernizacji oraz budowy w sąsiedztwie istniejących obiektów inwestora kluczowe znaczenie ma odpowiednie zabezpieczenie na wypadek ewentualnych szkód i to zarówno bezpośrednich (uszkodzenie lub zniszczenie mienia) jak i pośrednich (finansowe skutki przestoju lub zakłócenia produkcji/sprzedaży). Rozwiązaniem może być modyfikacja obowiązującego ubezpieczenia mienia lub zastosowanie odpowiedniego rozszerzenia w polisie budowlano-montażowej oraz zadbanie o dobrej jakości ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wykonawców.

Ryzyka budowlano-montażowe

Proces budowlany czy montażowy powinien być zabezpieczony jako całość, a więc dobrze dobrane ubezpieczenie ryzyk budowlano-montażowych (CAR/EAR) to takie, które obejmuje całość robót oraz wszystkich wykonawców i podwykonawców, a pod względem czasowym także takie etapy jak testy czy naprawy gwarancyjne. Można to uzyskać stosując odpowiednie zapisy polisowe oraz klauzule dodatkowe dobrane do specyfiki inwestycji.

Odpowiedzialność cywilna

Roszczenia o naprawienie szkody powinny być zabezpieczone na dedykowanej polisie OC obejmującej wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego jako osobne ubezpieczenie lub jako sekcja polisy budowlano-montażowej. Alternatywnie można zadbać o to, aby polisy uczestników zapewniały odpowiedni poziom bezpieczeństwa.

Ryzyka transportowe

Dostawy kluczowych materiałów czy urządzeń mogą zaważyć na terminowości i bezpieczeństwie inwestycji. Warto przeanalizować ryzyko uszkodzenia, zniszczenia lub utraty w czasie transportu i odpowiednio zabezpieczyć się przed szkodami ubezpieczeniem cargo (mienia w transporcie) albo w ramach rozszerzenia polisy budowlano-montażowej.

Przyszłe zyski inwestora

Inwestycja w postaci nowego budynku, linii produkcyjnej, instalacji technologicznej czy też fotowoltaicznej ma przynieść określone efekty ekonomiczne dla inwestora. Nieterminowe wykonanie prac spowodowane szkodą na budowie czy podczas montażu może pozbawić części lub całości tych zaplanowanych korzyści, a nawet może generować dodatkowe koszty z tytułu np. kar umownych nałożonych przez kontrahentów. W ramach ubezpieczenia budowlano-montażowego można zabezpieczyć przyszłe zaplanowane zyski inwestora.

Eksploatacja

Przekazanie obiektu czy instalacji do eksploatacji to kluczowy moment, który wymaga synchronizacji zabezpieczeń z okresu budowy z tymi, które mają obowiązywać po jej zakończeniu. Bezpieczne przejście do fazy użytkowania zapewnić można stosując odpowiednie klauzule w ubezpieczeniu ryzyk budowlano-montażowym oraz wprowadzając klauzule i zmiany do ubezpieczeń mienia, utraty zysku i ubezpieczeń technicznych (maszyn, sprzętu elektronicznego), a także, o ile to konieczne, poprzez zgłoszenie zmian ryzyka do ubezpieczycieli.

Jak?

Stosujemy dwie formy obsługi inwestycji, w zależności od wyboru klienta:

Serwis brokerski dla inwestycji aranżujemy ochronę ubezpieczeniową dla inwestora, który występuje jako ubezpieczający, tym samym przejmując pełną kontrolę na kształtem, zakresem i kosztem ubezpieczeń. Ten wariant jest bezpłatny dla inwestora

Doradztwo ubezpieczeniowe dla inwestycji – doradzamy inwestorowi, w jaki sposób kształtować wymogi ubezpieczeniowe wobec wykonawców i dostawców, a także jak zabezpieczyć roszczenia z tytuły należytego wykonania umów. Następnie weryfikujemy składane polisy i gwarancje wskazując niezbędne zmiany. Ten wariant, gdy jest realizowany osobno, jest usługą płatną.

Planujesz lub prowadzisz inwestycję? Sprawdź jak możemy wspólnie zwiększyć jej bezpieczeństwo! Wypełnij poniższy formularz, a podczas bezpłatnej konsultacji dowiesz się co i jak możemy zrobić, aby Twoja inwestycja zakończyła się sukcesem.

Autor: Patrycjusz Rodzyński – broker ubezpieczeniowy

Wyślij mail: p.rodzynski@certumbroker.pl