Certum Broker

Ogólne warunki usług brokerskich

CERTUM Sp. z o.o., z siedzibą w Toruniu, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000529770., posiadająca NIP: 956-230-84-23 i numer REGON: 341622393, prowadząca działalność brokerską na  podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń nr 2081/14 działając jako broker ubezpieczeniowy ustanawia następujące zasady świadczenia usług brokerskich:

Broker oświadcza, że podejmując się realizacji niniejszego zlecenia będzie kierował się przede wszystkim interesem klienta, w zgodzie z powszechnie obowiązującym prawem oraz Kodeksem Etyki Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych.

§ 1 

Definicje

 1. Analiza ryzyka ubezpieczeniowego – wskazanie kluczowych ryzyk występujących w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Klienta oraz posiadanym i użytkowanym przez niego mieniem, które mogą być przedmiotem transferu na ubezpieczyciela w postaci umowy ubezpieczenia.
 2. Minimalne wymogi odnośnie sytuacji finansowej ubezpieczyciela – stopień pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi nie mniej niż 100%, stopień pokrycia rezerw techniczno – ubezpieczeniowych aktywami nie mniej niż 100 %.
 1. Monitorowanie umów ubezpieczenia obejmuje:
  1. Informowanie Klienta z należytym wyprzedzeniem o terminach wygasania umów ubezpieczenia i gwarancji ubezpieczeniowych,
  2. Informowanie Klienta o terminach płatności składek ubezpieczeniowych,
  3. Informowanie Klienta o niezbędnych zmianach w umowach ubezpieczenia 
   i gwarancji ubezpieczeniowych w związku z informacjami i dokumentami przekazanymi przez Klienta.
 2. Najbardziej korzystna oferta – oferta wybrana zgodnie z przesłankami rekomendacji z §5 ust. 11 ogólnych warunków
 3. Osoby uprawnione do podejmowania decyzji w imieniu Klienta to osoby uprawnione do reprezentowania klienta, chyba że co innego wynika ze zlecenia lub oświadczenia Klienta.
 4. Program ubezpieczeniowy – zbiór ubezpieczeń zawartych w jednym slipie brokerskim, zawierający opis przedmiotów ubezpieczenia, sumy ubezpieczenia, limity odpowiedzialności, zakres ubezpieczenia, klauzule dodatkowe, franszyzy i udziały własne oraz inne istotne elementy umów ubezpieczenia dla ujawnionych przez Klienta przedmiotów ubezpieczenia
 5. Wiarygodny ubezpieczyciel – ubezpieczyciel spełniający minimalne wymogi odnośnie sytuacji finansowej, posiadający wystarczający potencjał ekonomiczny 
  i organizacyjny do ubezpieczenia danego ryzyka ubezpieczeniowego oraz dający swoją praktyką rynkową rękojmię należytego wykonania przyjętych na siebie zobowiązań. 
 6. Wystarczająca liczba ubezpieczycieli – liczba określona zgodnie z wiedzą 
  i doświadczeniem Brokera z uwzględnieniem specyfiki klienta, przedmiotu ubezpieczenia, rodzajów ubezpieczeń, sum ubezpieczenia i innych istotnych czynników.
 7.  System R2 – dedykowany system klasy CRM-ERP-DMS zawierający m.in. informacje 
  o zawartych umowach ubezpieczenia, gwarancjach ubezpieczeniowych, umowach generalnych i flotowych, zgłoszonych do Brokera szkodach, ujawnionych przez Klienta przedmiotach ubezpieczenia.

§ 2

Przedmiot umowy

 1. Klient zleca, a Broker zobowiązuje się do wykonywania z należytą starannością czynności brokerskich na rzecz Klienta w zakresie określonym zleceniem brokerskim.
 2. Zmiana katalogu nie wymaga aneksu do umowy, a jedynie zgodnego oświadczenia woli obu stron
 3. Ustalenie szczegółowego zakres ochrony ubezpieczeniowej, określenie przedmiotu, sum ubezpieczenia oraz szczegółowych warunków ubezpieczenia będzie się odbywać dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń na podstawie analizy ofert przedkładanej Klientowi przez Brokera oraz decyzji Klienta odnośnie wyboru ubezpieczyciela i wariantu oferty.
 4. Broker rozpoczyna wykonywanie czynności brokerskich od dnia podpisania niniejszej umowy, przy czym przyjęcie do realizacji poszczególnych rodzajów ubezpieczeń wskazanych w ust. 2 niniejszego paragrafu następować będzie po uzyskaniu od klienta niezbędnych informacji i dokumentów oraz uzyskaniu zlecenia od klienta na podjęcie czynności brokerskich.
 5. W uzasadnionych przypadkach Broker ma prawo odmowy przyjęcia zlecenia informując Klienta o powodowych odmowy.
 6. W ramach odrębnego zlecenia i za dodatkowym wynagrodzeniem Broker może podjąć się:
  1. Zawarcia umowy ubezpieczenia na zagranicznym rynku ubezpieczeniowym,
  2. Kompleksowej lub wybiórczej oceny ryzyka Klienta wykraczającej poza zakres związany z przedmiotem niniejszej umowy,
  3. Wdrożenia programu zarządzania ryzykiem,
  4. Doradztwa ubezpieczeniowo – prawnego,
  5. Oceny standingu ubezpieczycieli.

§ 3

Obowiązki Klienta

 1. Klient zobowiązuje się do udzielenia Brokerowi pełnomocnictwa do wykonywania czynności zgodnie ze zleceniem niniejszą umową.
 2. Klient zobowiązuje się do terminowego opłacania składek z tytułu zawartych za pośrednictwem Brokera umów ubezpieczenia oraz umów o wydanie gwarancji ubezpieczeniowych.
 3. Klient zobowiązuje się do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących zakresu prowadzonej działalności oraz posiadanego i użytkowanego mienia.
 4. Klient zobowiązuje się do informowanie Brokera o wszelkich szkodach, zdarzeniach, okolicznościach lub roszczeniach, które mogą być związane z odpowiedzialnością ubezpieczyciela z umów ubezpieczenia zawartych za pośrednictwem Brokera, 
 5. Klient zobowiązuje się do udostępnienia Brokerowi informacji, dokumentów i danych związanych z analizą ryzyka oraz mających wpływ na zakres ochrony ubezpieczeniowej, w terminie umożliwiającym podjęcie przez Brokera czynności niezbędnych do zawarcia umowy ubezpieczenia.
 6. Klient zobowiązuje się do niezwłocznego informowanie Brokera o wszelkich zmianach dotyczących przedmiotu ubezpieczenia, a także w zakresie obowiązków informacyjnych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz z zawartych umów ubezpieczenia.
 7. W przypadku naruszenia przez Klienta obowiązku wynikającego z §3 ust. 2 Brokerowi przysługuje roszczenie o naprawienie szkody w wysokości równiej kurtażowi, jakie Broker otrzymałby od ubezpieczyciela w przypadku opłacenia składki przez Klienta powiększonemu o odsetki ustawowe za zwłokę liczone od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu terminu zapłaty składki lub jej raty.

§ 4

Polisy i inne dokumenty

 1. Broker zobowiązuje się do archiwizacji w formie elektronicznej i przechowywania polis ubezpieczeniowych, umów ubezpieczenia, wniosków ubezpieczeniowych, analiz ofert, ofert ubezpieczycieli, slipów brokerskich, ankiet i dokumentów źródłowych dla umów ubezpieczenia zawartych za pośrednictwem Brokera przez okres nie krótszy niż 5 lat od dnia zakończenia się okresu ubezpieczenia danej polisy, a w przypadku ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej przez okres nie krótszy niż 10 lat od dnia zakończenia się okresu ubezpieczenia danej polisy.
 2. Broker zobowiązuje się do archiwizacji w formie elektronicznej i przechowywania gwarancji ubezpieczeniowych, umów o wydanie gwarancji ubezpieczeniowych, wniosków o gwarancje ubezpieczeniowe oraz dokumentów źródłowych dla gwarancji ubezpieczeniowych zawartych za pośrednictwem Brokera przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia zakończenia się okresu obowiązywania danej gwarancji ubezpieczeniowej.
 3. Po zakończeniu okresów wskazanych w ust. 1 i 2 Broker może przekazać dokumentację do Klienta w celu jej dalszego przechowywania.
 4. Broker zobowiązuje się do udostępniania Klientowi dokumentacji wskazanej w ust. 1 i 2 poprzez udostępnienie indywidualnego konta w systemie R2.
 5. Broker przekaże dla osób wskazanych przez Klienta dane dostępowe do kont w systemie R2 wraz z instrukcją obsługi w terminie 7 dni od zawarcia niniejszej umowy.
 6. Broker nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w następstwie dostępu do konta użytkownika w przypadku ujawnienia przez Klienta lub jego pracowników danych dostępowych osobom nieupoważnionym albo ich niewłaściwego zabezpieczenia.

§ 5

Slip, oferty, analiza, rekomendacja

 1. Broker kieruje slip brokerski do wystarczającej liczby wiarygodnych ubezpieczycieli, którzy posiadają w ofercie ubezpieczenia objęte programem ubezpieczeniowym zawartym w slipie brokerskim.
 2. W odniesieniu do niżej wymienionych ubezpieczeń Broker może ograniczyć się do uzyskania oferty od jednego ubezpieczyciela, który zgodnie z aktualną wiedzą Brokera, opartą na bieżącym monitorowaniu rynku ubezpieczeniowego, oferuje najbardziej korzystne warunki ubezpieczenia:
  1. Ubezpieczenie kosztów leczenia,
  2. Ubezpieczenia typu Assistance, 
  3. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.
 3. W przypadku zmiany umowy ubezpieczenia lub umowy o wydanie gwarancji ubezpieczeniowej, Broker może ograniczyć się do uzyskania oferty wyłącznie od ubezpieczyciela, z którym zawarta jest dana umowa ubezpieczenia lub umowa o wydanie gwarancji ubezpieczeniowej, chyba że z informacji o ryzyku przekazanej przez Klienta oraz z wiedzy Brokera o rynku ubezpieczeniowym wynika, że dotychczasowy ubezpieczyciel może odmówić udzielenia ochrony ubezpieczeniowej na zmienionych warunkach, znacząco podwyższyć stawkę za ubezpieczenie lub gwarancję ubezpieczeniową, ograniczyć zakres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej lub też wprowadzić bardziej rygorystyczne wymogi odnośnie zabezpieczeń lub procedur bezpieczeństwa.
 4. W przypadkach innych niż określone w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu Broker powinien oprzeć swoją rekomendację na ofertach uzyskanych od ubezpieczycieli do których skierowano slip brokerski, z wyłączeniem tych ubezpieczycieli, którzy odmówili przedstawienia ofert.
 5. W przypadku, gdy żaden z ubezpieczycieli nie przedstawi oferty lub żadna z ofert nie będzie spełniać wymogów określonych w slipie brokerskim, Broker może wydać rekomendację o rezygnacji z zawarcia ubezpieczenia.
 6. Strony dopuszczają możliwość ograniczenia szczegółowej analizy ofert do co najmniej 3 najbardziej korzystnych ofert.
 7. Klient może wskazać ubezpieczycieli, wyłączenie do których mają być kierowane slipy ofertowe albo wskazać ubezpieczycieli, do których Broker ma nie kierować slipów ofertowych. Broker związany jest treścią dyspozycji Klienta, przy czym nie ponosi od odpowiedzialności za szkody wnikające z ograniczenia ilościubezpieczycieli, możliwych do uzyskania ofert oraz ograniczenie możliwości negocjacyjnych. Rekomendacja Brokera jest w takim przypadku oparta wyłączenie na ograniczonej ilości ofert z pominięciem reszty rynku.
 8. Dla rodzajów ubezpieczeń wskazanych w ust. 2 niniejszego paragrafu Broker może ograniczyć analizę ofert do porównania sum ubezpieczenia lub sum gwarancyjnych, limitów odpowiedzialności, podlimitów oraz zakresu ubezpieczenia i składek łącznych.
 9. W sytuacjach innych niż określone w ust. 8 analiza ofert powinna obejmować także istotne definicje pojęć, wyłączenia odpowiedzialności, franszyzy i udziały własne, triggery (w dobrowolnych ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej), zaakceptowane klauzule dodatkowych, zakres terytorialny, istotne obowiązki ubezpieczającego 
  i ubezpieczonego oraz zakres świadczeń ubezpieczyciela.
 10.  Zgodnie z art. 9 ust. 8 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń w związku z art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej Broker jest zwolniony z obowiązku rekomendacji dla dużych ryzyk.
 11. Strony ustalają, że przesłankami rekomendacji brokerskiej powinny być 
  w następującej kolejności od najbardziej do najmniej istotnych:
  1. Spełnienie wymogów wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odnośnie ubezpieczeń obowiązkowych.
  2. Spełnienie wymogów wynikających z umowy zawartej lub umowy, która została zwarta lub ma być zawarta przez Klienta i została przekazana do Brokera,
  3. Pokrycie przez zakres ubezpieczenia kluczowych ryzyk Klienta w danym rodzaju ubezpieczenia.
  4. Akceptacja przez ubezpieczyciela kluczowych klauzul brokerskich.
  5. Wysokość zaakceptowanych przez ubezpieczyciela sum ubezpieczenia (sum gwarancyjnych) z uwzględnieniem zastosowanych podlimitów i limitów odpowiedzialności.
  6. Spełnienie przez ubezpieczyciela minimalnych wymogów odnośnie sytuacji finansowej.
  7. Cena łączna ubezpieczenia w rekomendowanym wariancie ubezpieczenia.
  8. Dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia i zaakceptowane pozostałe klauzule brokerskie.
  9. Informacje dotyczące praktyk ubezpieczyciela w zakresie likwidacji szkód.
 12. W przypadku, gdy Klient dokona wyboru oferty niezgodnie z rekomendacją Brokera, Broker nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikające z różnic pomiędzy ofertą wybraną przez Klienta a ofertą rekomendowaną przez Brokera.
 13. Klient zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi dotyczącej wyboru ubezpieczyciela oraz wariantu oferty przedstawionej w analizie ofert na formularzu załączonym do analizy nie później niż na 1 dzień roboczy przed rozpoczęciem się okresu ubezpieczenia w formie pisemnej. W przypadku, gdy Klient rezygnuje z zawarcia umowy lub umów ubezpieczenia na podstawie przedłożonej analizy ofert i rekomendacji, poinformuje o tym Brokera w formie pisemnej nie później niż 14 dni od daty przedłożenia rekomendacji.
 14. Broker nie jest zobowiązany do zebrania ofert, przedstawienia analizy ofert oraz udzielenia rekomendacji w odniesieniu do:
  1. Umów ubezpieczeń komunikacyjnych zawieranych w ramach umów generalnych,
  2. Gwarancji ubezpieczeniowych,
  3. Umów ubezpieczeń, co do których Klient złożył wyraźne oświadczenie woli kontynuacji dotychczasowej umowy ubezpieczenia u dotychczasowego ubezpieczyciela.

§6

Decyzje

 1. Decyzje odnośnie zawarcia umowy ubezpieczenia i wyboru oferty ubezpieczyciela oraz jej wariantu podejmować będą wyłącznie osoby wskazane w niniejszej umowie jako uprawnione do reprezentowana Klienta po zasięgnięciu opinii Brokera, nie później niż przed terminem wygaśnięcia ważności danej oferty.
 2. Decyzje odnośnie akceptacji kwoty i sposobu zapłaty odszkodowania z umów ubezpieczenia zawartych za pośrednictwem Broker podejmować będą wyłącznie osoby wskazane w niniejszej umowie jako uprawnione do reprezentowana Klienta po zasięgnięciu opinii Brokera.

§ 7

Zgłaszanie szkód

 1. Klient ma obowiązek zgłosić szkodę do Brokera niezwłocznie, nie później niż w terminie określonych w umowie ubezpieczenia, której szkoda może dotyczyć. 
 2. W przypadku, gdy w chwili dowiedzenia się o szkodzie, Klient nie może zasięgnąć porady Brokera i nie może ustalić właściwej umowy ubezpieczenia, zgłoszenia powinno być dokonanie nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili dowiedzenia się o szkodzie, zdarzeniu, okoliczności lub roszczeniu.
 3. Klient zobowiązuje się do współdziałania z Brokerem przy likwidacji szkód, w tym do terminowego przekazywania informacji i dokumentów niezbędnych do prowadzenia likwidacji oraz do udostępnienia do oględzin uszkodzonego mienia lub pomieszczeń oraz dostępu do miejsc, w których miała miejsce szkoda.
 4. Broker zobowiązuje się do zgłoszenia szkody do ubezpieczyciela z właściwej umowy ubezpieczenia Klienta.
 5. Jeżeli sprawcą szkody jest zidentyfikowana osoba trzecia Broker ma obowiązek zgłoszenia szkody z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej sprawcy, chyba że otrzyma odmienne polecenie od Klienta.
 6. Obowiązek zgłaszania szkód do ubezpieczyciela przez Brokera nie dotyczy świadczeń z ubezpieczeń typu Assistance oraz ubezpieczeń związanych z pobytem poza granicami RP (np. ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą). W tym przypadku obowiązek zgłoszenia szkody spoczywa na posiadaczu mienia objętego ubezpieczeniem typu Assistance albo na osobie poszkodowanej poza granicami RP.
 7. Broker zobowiązuje się do poinformowania Klienta o dokonanym zgłoszeniu szkody wraz ze wskazaniem informacji i dokumentów niezbędnych do likwidacji zgłoszonej szkody w terminie 3 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia od Klienta.
 8. Broker zobowiązuje się do regularnego, nie rzadziej niż co 5 dni roboczych, monitorowania stanu postępowania likwidacyjnego prowadzonego przez ubezpieczyciela.
 9. Broker zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Klienta o uzyskanych od ubezpieczyciela decyzjach o przyznaniu lub odmowie przyznania odszkodowania.
 10. W przypadku gdy istnieją stosowne przesłanki faktyczne lub prawne, Broker zobowiązuje się do złożenia do ubezpieczyciela odwołania od niekorzystniej dla Klienta decyzji w sprawie odszkodowania, nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji przez Brokera. 
 11. Jeżeli okoliczności sprawy wymagają uzyskania ekspertyz, opinii, informacji lub dokumentów od osób trzecich, wówczas termin, o którym mowa w ust. 10 liczyć się będzie od momentu uzyskania niezbędnych informacji do sporządzenia odwołania.

§8

Wynagrodzenie Brokera

 1. Za wykonywanie swoich czynności brokerskich w ramach zlecenia nie otrzymuje wynagrodzenia od Klienta, chyba że co innego określono w zleceniu brokerskim.
 2. Broker oświadcza, że jeżeli otrzymuje wynagrodzenie prowizyjne od zakładów ubezpieczeń to następuje to formie kurtażu od składek zapłaconych przez Klienta z tytułu umów ubezpieczenia oraz umów o wydanie gwarancji zawartych w wyniku podjęcia czynności brokerskich przez Brokera.
 3. Za czynności podejmowane przez Brokera w oparciu o odrębne zlecenie na podstawie §2 ust. 6 Brokerowi będzie przysługiwać dodatkowe wynagrodzenia na podstawie wspólnych ustaleń z Klientem.

§9

Odpowiedzialność Brokera

 1. Broker ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek uchybień w czynnościach brokerskich wykonywanych na podstawie zlecenia brokerskiego i niniejszych ogólnych warunków. 
 2. Broker nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli działał na podstawie błędnych lub niepełnych informacji lub dokumentów przekazanych przez Klienta lub przez podmiotu działające na zlecenie Klienta.
 3. Broker nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z zawarcia umowy przez Klienta z innym pośrednikiem ubezpieczeniowym na warunkach zbliżonych lub identycznych z tymi, które Broker przedstawił w przedłożonej Klientowi analizie ofert.
 4. Broker nie ponosi odpowiedzialności za szkody Klienta wynikające bezpośrednio lub pośrednio z nieterminowego przekazania przez Klienta informacji i dokumentów niezbędnych dla zawarcia umów ubezpieczenia lub umów o wydanie gwarancji ubezpieczeniowych.

§10

Wypowiedzenie zlecenia

 1. Wypowiedzenie lub odwołanie przez Klienta pełnomocnictwa udzielonego Brokerowi jest jednoznaczne z wypowiedzeniem umowy w trybie natychmiastowym przez Brokera.
 2. Oświadczenie woli dotyczące wypowiedzenia umowy staje się skuteczne z chwilą, gdy dotrze do drugiej strony umowy.
 3. W przypadku wypowiedzenia umowy, o ile żadna ze stron nie wypowie lub nie odwoła pełnomocnictwa, Broker zobowiązany jest do wykonywania czynności brokerskich 
  do końca okresu wypowiedzenia umowy.

§11

Dane adresowe i osoby do kontaktu oraz sposoby komunikacji pomiędzy stronami

1. Dane kontaktowe Brokera

CERTUM Sp. z o.o., ul. Grudziądzka 79/19, 87-100 Toruń

Tel. (56) 62-31-310

E-mail: kontakt@certumbroker.pl

2. Informacje, dokumenty i oświadczenia woli pomiędzy stronami umowy mogą być przekazywane wyłącznie na piśmie.

3. Za formę równoznaczną z pisemną strony uznają dokumenty z podpisem cyfrowym oraz dokumenty przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy e-mail wskazane w oświadczeniach Klienta i Brokera. Za formę równoznaczną z pisemną strony uznają także informacje i oświadczenia woli przesłane w treści wiadomości e-mail.

4. Ustala się następujące godziny, w których Broker deklaruje gotowość do otrzymywania informacji i oświadczeń woli oraz gotowość do przyjmowania zgłoszeń szkód: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§12

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych obowiązują przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 z późn. zm.), ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. 2015 poz. 1844 z późn. zm.), ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U. 2017 poz. 2486 z późn. zm.) oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 2. Wszelkie spory mogące powstać podczas i w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane polubownie lub na zasadach ogólnych Kodeksu Postępowania Cywilnego.
 3. Niniejsze ogólne warunki zostały zatwierdzone Uchwałą Zarządu CERTUM Sp. z o.o. z dnia 30.11.2019 o numerze 1/11/2019.

KONTAKT

Gotowy na bezpieczniejszą
przyszłość Twojej firmy?

Wypełnij formularz, aby umówić się na bezpłatną konsultację i dowiedz się, jak możemy Ci pomóc. Twoje ubezpieczenie, nasze doświadczenie – razem zbudujemy rozwiązanie idealne dla Ciebie i Twojego biznesu.

WYPEŁNIJ FORMULARZ

WYPEŁNIJ FORMULARZ