Certum Broker

Polski rynek ubezpieczeń kredytu kupieckiego w latach 2017-2023

Ubezpieczenie kredytu kupieckiego odgrywa coraz ważniejszą rolę w polskim systemie gospodarczym. Chroni ono firmy przed ryzykiem niewypłacalności nabywców, co pozwala im na bezpieczny rozwój i ekspansję na nowe rynki. W niniejszym artykule analizujemy trendy na polskim rynku ubezpieczeń kredytu kupieckiego w latach 2017-2023, ze szczególnym uwzględnieniem zmian obserwowanych w 2023 roku.

Ogólne trendy

W badanym okresie polski rynek ubezpieczeń kredytu kupieckiego charakteryzował się dynamicznym wzrostem. Ekspozycja łączna, czyli suma wartości ubezpieczonych należności, wzrosła z 154,4 mld PLN w 2017 roku do 286,1 mld PLN w 2023 roku, co stanowi wzrost o 85%.

Równie imponujący był wzrost obrotów ubezpieczeniowych, czyli wartości ubezpieczonych transakcji, z 457,1 mld PLN w 2017 roku do 911,3 mld PLN w 2023 roku (wzrost o 100%).

Warto zwrócić uwagę na zróżnicowanie dynamiki wzrostu w poszczególnych segmentach rynku. Ekspozycja krajowa rosła w umiarkowanym tempie (średnio o 5% rocznie), podczas gdy ekspozycja eksportowa notowała imponujące wzrosty (średnio o 10% rocznie).

Podobnie, obroty krajowe rosły w tempie 8% rocznie, a obroty eksportowe o 12% rocznie.

Oprócz wzrostu ekspozycji i obrotów, obserwowaliśmy również wzrost odszkodowań i świadczeń przypisanych brutto. W latach 2017-2020 nastąpił stopniowy wzrost z 172,2 mln PLN do 253,4 mln PLN. W 2021 roku nastąpił spadek do 221,5 mln PLN, po czym w 2022 roku nastąpił ponowny wzrost do 287,1 mln PLN. W 2023 roku nastąpił znaczący wzrost odszkodowań do 384,5 mln PLN.

Trendy w 2023 roku

Rok 2023 był wyjątkowy dla polskiego rynku ubezpieczeń kredytu kupieckiego. Na tle umiarkowanego wzrostu w poprzednich latach, obserwowaliśmy wyraźne przyspieszenie dynamiki. Ekspozycja krajowa wzrosła o 11%, a ekspozycja eksportowa o 7%. Ubezpieczone obroty krajowe wzrosły o 27%, a obroty eksportowe o 28%.

Wzrost ten może być spowodowany kilkoma czynnikami. Po pierwsze, polska gospodarka rosła w 2023 roku w tempie 4,5%, co przełożyło się na wzrost aktywności biznesowej i handlu. Po drugie, obserwowaliśmy wzrost cen surowców i materiałów, co mogło skłonić firmy do ubezpieczania swoich należności w celu ochrony przed ryzykiem niewypłacalności nabywców. Po trzecie, wojna w Ukrainie i rosnąca inflacja mogły zwiększyć niepewność na rynku i skłonić firmy do szukania dodatkowych zabezpieczeń.

Wnioski

Polski rynek ubezpieczeń kredytu kupieckiego jest dynamicznie rozwijającym się segmentem sektora ubezpieczeniowego. Wzrost ekspozycji, obrotów i odszkodowań świadczy o rosnącej świadomości przedsiębiorców nt. korzyści płynących z ubezpieczenia należności.

Trendy obserwowane w 2023 roku wskazują na to, że rynek ten może nadal rosnąć w kolejnych latach. Czynniki makroekonomiczne, takie jak wojna w Ukrainie i rosnąca inflacja, mogą zwiększać zapotrzebowanie na ubezpieczenia kredytu kupieckiego.

Źródło: https://gu.com.pl/ponad-911-mld-zl-ubezpieczonych-obrotow-handlowych-w-2023-roku/

Patrycjusz Rodzyński
Broker ubezpieczeniowy
Specjalista ds. ubezpieczeń majątkowych i finansowych
E-mail: p.rodzynski@certumbroker.pl

LinkedIn

KONTAKT

Gotowy na bezpieczniejszą
przyszłość Twojej firmy?

Wypełnij formularz, aby umówić się na bezpłatną konsultację i dowiedz się, jak możemy Ci pomóc. Twoje ubezpieczenie, nasze doświadczenie – razem zbudujemy rozwiązanie idealne dla Ciebie i Twojego biznesu.

WYPEŁNIJ FORMULARZ

WYPEŁNIJ FORMULARZ