Twoja Firma, Nasza Troska – Razem Wspieramy Sukces Twojej Firmy!

Przedsiębiorstwa borykają się z problemami związanymi z analizą ubezpieczeń i efektywnym zarządzaniem ryzykiem. Może to znacząco wpływać na stabilność i opłacalność ich działalności.

Poniżej prezentujemy kilka najczęściej diagnozowanych problemów klientów:

Firmy nabywają polisy w procesach operacyjnych, często bez wyraźnej strategii w zakresie zarządzania ryzykiem. To prowadzi do nadmiernych kosztów i niewłaściwej ochrony.

Zawieranie polis nie jest poprzedzone oceną ryzyka, selekcją ryzyk do ubezpieczenia oraz analizą apetytu na ryzyko. To oznacza, że firmy ubezpieczają się w sposób niewłaściwy i nieefektywny.

Polisy są odnawiane z roku na rok bez żadnych zmian lub analizy, czy dana ochrona dalej spełnia swoją rolę dla firmy. Takie ubezpieczenia nie nadążają za zmianami w firmie.

Firmom brak planów dotyczących systematycznego zmniejszania ryzyka ubezpieczeniowego, wdrażania procedur i zabezpieczeń, co prowadzi do niewłaściwego wykorzystania środków oraz zwiększa koszt ubezpieczenia.

Niski poziom zabezpieczeń skutkuje niewielką ilością ofert ubezpieczycieli i trudnościami w ich negocjowaniu. W konsekwencji ubezpieczenia są niedopasowane do potrzeb, a ich koszt zbyt wysoki.

Przed zawarciem umów ubezpieczenia firmy nie analizują, czy są gotowe na ewentualną szkodę. To skutkuje opóźnieniami w likwidacji szkód i grozić odmową wypłaty odszkodowania.

Firmy nie analizują dokładnie warunków ubezpieczenia, co prowadzi do nieporozumień i niższych odszkodowań niż oczekiwane i sporów sądowych.

Sumy ubezpieczenia są wyznaczane subiektywnie, na podstawie historycznych danych księgowych lub na podstawie operatów szacunkowych, a to prowadzi do niedoubezpieczenia i ograniczenia wypłat za szkody.

Dlaczego Twoja firma produkcyjna potrzebuje brokera?


Chcesz mieć skuteczne ubezpieczenia?

Zostaw swój numer telefonu i adres mail. Zrobimy wszystko, aby jak najszybciej skontaktować się z Tobą i ustalić, jak możemy Ci pomóc.


  Koncepcja Obsługi Brokerskiej
  dla Twojej Firmy

  Tworzymy rozwiązania szyte na miarę,
  które odpowiadają Twoim potrzebom i wspierają Twój biznes.

  Co Zawiera
  Serwis Brokerski CERTUM?

  Ocena ryzykaOpracowujemy i aktualizujemy mapę zagrożeń Twojego przedsiębiorstwa, dzięki której masz przejrzysty i stale aktualizowany obraz istotnych i kluczowych zagrożeń.
  Doradztwo ubezpieczenioweWe wszystkich sprawach związanych z Twoją firmą dostarczamy Ci rzetelnej i pełnej wiedzy o ochronie ubezpieczeniowej, Twoich prawach i obowiązkach.
  Negocjacje z ubezpieczycielamiMasz dostęp do najlepszych dostępnych warunków z całego rynku ubezpieczeniowego.
  Reprezentacja klientaPrzejmujemy formalności dotyczące kontaktów z ubezpieczycielami.
  Analizy i porównania ofertOtrzymujesz opracowania, na podstawie których będziesz mógł sprawnie podejmować trafne decyzje mając pełny obraz wszystkich istotnych warunków ubezpieczenia.
  Zawieranie umów ubezpieczeniaDostarczamy polisy wystawione zgodnie z Twoją decyzją bez wniosków i zbędnych formalności.
  Monitorowanie polis, zmiany i aktualizacjeNasz zespół przejmuje obowiązki związane z bieżącą obsługą umów ubezpieczenia.
  Wypowiadanie umów ubezpieczeniaPilnujemy terminów wypowiadania polisy, żeby nie doprowadzić do podwójnego ubezpieczenia.
  Obsługa szkód, skargi i odwołaniaDbamy, aby każda szkoda była zlikwidowana zgodnie z warunkami umowy ubezpieczenia, a ubezpieczyciel wypłacił w terminie pełne odszkodowanie.

  Chcesz mieć skuteczne ubezpieczenia?

  Zostaw swój numer telefonu i adres mail. Zrobimy wszystko, aby jak najszybciej skontaktować się z Tobą i ustalić, jak możemy Ci pomóc.


   Krok po Kroku – Twoja Droga
   Do Bezpiecznego Rozwoju Firmy!

   Nasza współpraca opiera się na jasno zdefiniowanym procesie, który ma na celu maksymalizację efektywności i minimalizację ryzyka. Rozumiemy, że Twoje potrzeby są wyjątkowe, dlatego dostosowujemy nasze działania do Ciebie i Twojej firmy.

   Co jeszcze możemy zrobić?

   Jesteśmy gotowi pomagać w każdym aspekcie zarządzania ryzykiem. Nasze usługi dodatkowe pozwolą Ci lepiej wykorzystać ochronę ubezpieczeniową, a także koncentrować się na kluczowych obszarach biznesu.

   Nasze usługi dodatkowe, które uzupełniają serwis brokerski:

   Oferujemy Ci naszą wiedzę i doświadczenie, aby pomóc Ci zrozumieć, jak efektywnie zabezpieczyć Twoją firmę przed ryzykiem. Razem opracujemy strategię minimalizacji ryzyka, która będzie odpowiadać Twoim potrzebom.

   Jeśli planujesz inwestycje mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa Twojego przedsiębiorstwa (np. system sygnalizacji pożaru, instalacje tryskaczowe) to możesz liczyć na nasze wsparcie. Polecamy sprawdzonych wykonawców oraz konsultujemy z ubezpieczycielami założenia i projekty, abyś mógł skutecznie zrealizować swoje cele.

   Wspieramy Cię również w pozyskiwaniu środków z funduszy prewencyjnych ubezpieczycieli na realizację inwestycji poprawiających ryzyko przedsiębiorstwa, w tym w zakresie bezpieczeństwa pożarowego oraz bezpieczeństwa pracowników. Nasza wiedza i doświadczenie pomogą Ci uzyskać wsparcie finansowe i przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa Twojej firmy.

   Zbieramy wszystkie niezbędne dane do wycen, a następnie ustalamy sumy ubezpieczenia zgodnie z zasadami stosowanymi przez ubezpieczycieli przy likwidacji szkód. Metoda ta daje pewność, że nie wystąpi niedoubezpieczenie, a ewentualne odszkodowanie pokryje wszystkie koszty naprawienia szkody.

   Tworząc umowy i kontrakty, często konieczne jest uwzględnienie wymogów ubezpieczeniowych. Jesteśmy tu, aby Ci pomóc w tym procesie, dostarczając Ci niezbędne informacje i doradzając, jakie zapisy kontraktowe zapewnią odpowiednią ochronę.

   Nie tylko Twoje polisy są dla nas ważne. Pomagamy Ci również ocenić polisy i gwarancje ubezpieczeniowe Twoich kontrahentów i podwykonawców, abyś miał pewność, że współpracujesz z partnerami, którzy odpowiednio zabezpieczyli swoje zobowiązania.

   CERTUM współpracuje
   z całym rynkiem ubezpieczeniowym

   Jakie ubezpieczenia dla branży produkcyjnej?

   Program ubezpieczeniowy dla firmy produkcyjnej najczęściej obejmuje następujące podstawowe rodzaje ubezpieczeń:

   Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej firmy produkcyjnej powinno obejmować pełen zakres działalności produkcyjnej i działalności dodatkowej oraz powinno uwzględniać występowanie ryzyk kluczowych, w tym zwłaszcza odpowiedzialności pracodawcy za wypadki przy pracy, wprowadzanie produktów do obrotu oraz takich ryzyk dodatkowych jak: podwykonawstwo, praca na mieniu powierzonych, przechowywanie mienia, użytkowanie pojazdów wolnobieżnych czy najem mienia.

   Suma gwarancyjna powinna być określona w kwocie pozwalającej na pokrycie przewidywanej dużej szkody, przy czym uwzględnić należy zarówno straty bezpośrednie (np. uszkodzenie mienia), jak i pośrednie (utracone korzyści) oraz koszty związane z dochodzeniem roszczenia przez poszkodowanego na drodze sądowej. 

   Ubezpieczenie OC dla producentów możemy rozszerzyć m.in. o:

   • rozszerzoną odpowiedzialność za produkt wadliwy
   • wady betonu i prefabrykatów betonowych
   • koszty wycofania produktów z rynku (recall)
   • zanieczyszczenia produktów
   • klauzulę etykiet

   Ochrona z ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk obejmuje szkody materialne powstałe wskutek pożaru oraz innych zdarzeń losowych, w tym: opadów i wyładowań atmosferycznych, huraganu, powodzi, gwałtownych ruchów powierzchni ziemi, zalania wskutek uszkodzeń sieci wodociągowych czy kanalizacyjnych i innych wymienionych w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

   Zakres ubezpieczenia w przypadku firm produkcyjnych możemy rozszerzyć m.in. o następujące ryzyka:

   • awarię maszyn i urządzeń
   • transport wewnątrzzakładowy 
   • rozmrożenie środków obrotowych

   Ubezpieczenie utraty zysku dotyczy przypadków, gdy szkoda w mieniu (np. spowodowana przez pożar) prowadzi do zatrzymania części lub całości produkcji albo braku możliwości sprzedaży towarów handlowych (np. pożar magazynu), co powoduje dość szybki spadek sprzedaży i w konsekwencji duże straty finansowe. Ubezpieczenie można zawrzeć jako dodatkowe do ubezpieczenia mienia i ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń.

   Odszkodowanie z polisy tego typu pokrywa zwiększone koszty działalności (np. nadgodziny, najem budynków, koszty podwykonawców), utracony zysk oraz koszty stałe niepokryte przychodami. 

   W przypadku firm produkcyjnych zakres ubezpieczenia można rozszerzyć o:

   • brak dostępu do mediów
   • szkody u kluczowych dostawców

   Ubezpieczenie maszyn od awarii zabezpiecza maszyny produkcyjne podczas eksploatacji, napraw lub remontów oraz montażu, demontażu od wszelkich nieprzewidzianych zdarzeń wywołanych przez awarie m.in. błędy projektowe, niewłaściwa obsługa operatora, dostanie się ciała obcego, przepięcia. 

   Celem ubezpieczenia kredytu kupieckiego jest zabezpieczenie firmy przed negatywnymi skutkami finansowymi znaczących opóźnień w płatnościach, a przede wszystkim przed skutkami upadłości i postępowań restrukturyzacyjnych Państwa odbiorców. Ubezpieczyciel pokrywa straty wynikające z nieopłaconych faktur w przypadku nieopłacenia ich w określonym terminie lub gdy wobec dłużnika zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe lub układowe.

   Dla producentów istnieje możliwość rozszerzenie ubezpieczenia o wartość towarów wyprodukowanych dla dłużnika, które nie zostały jeszcze sprzedane. 

   Ubezpieczenie mienia w transporcie zabezpiecza przed stratami wynikającymi z uszkodzenia, zniszczenia lub utraty produktów i materiałów wysyłanych do kontrahentów, a które to straty mogą nie być pokryte przez przewoźnika i/lub jego ubezpieczyciela OC. Ubezpieczenie to może dotyczyć zarówno towarów dostarczanych do firmy jak i transportowanych do odbiorców i obejmować transport drogowy, morski i lotniczy.

   Nasi klienci z branży produkcyjnej korzystają też z wielu dodatkowych ubezpieczeń:

   Polisa D&O obejmuje odpowiedzialności członków zarządu, prokurentów, członków rady nadzorczej oraz osób na stanowiskach kierowniczych za szkody wyrządzone spółce w bardzo szerokim zakresie. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje m.in. zobowiązania podatkowe i inne publiczno-prawne, naruszenie praw pracowników, ochronę wizerunku spółki, koszty pozostania na wolności.

   Ubezpieczenie D&O jest przeznaczone dla spółek akcyjnych, prostych spółek akcyjnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek komandytowych spółek z o.o. oraz spółdzielni.

   Polisa tego rodzaju zapewnia pokrycie kosztów prawych związanych z kontrolą skarbową oraz postępowaniem karno-skarbowym, a także pozwala uzyskać zwrot nałożonych kar i grzywien w tych postępowaniach.

   Ubezpieczenie może obejmować dowolne osoby w firmie zajmujące się księgowością i sprawozdawczością oraz pełniące funkcje zarządcze. Polisa w zależności od oferty może być zawarta w wariancie imiennym, jak i bezimiennym.

   Ubezpieczenie ryzyk cyber obejmuje przede wszystkim koszty przywrócenia do sprawności systemów informatycznych i sprzętu po zdarzeniu kryzysowym spowodowanym atakiem hakerskim, wirusem lub błędem użytkownika. Ochrona dotyczy także ochrony prawnej i zwrotu kar nałożonych w postępowaniach o naruszenie prawa ochrony danych osobowych, roszczeń o naruszenie prawa do wizerunku oraz dotyczących danych osobowych.

   Polisa tego rodzaju może dotyczyć sprzętu komputerowego (stacjonarnego i przenośnego), infrastruktury sieci komputerowej, sprzętu medycznego, specjalistycznych urządzeń pomiarowych, systemów alarmowych i monitoringowych oraz szaf sterujących liniami produkcyjnymi. Zakres ubezpieczenia jest znaczenie szerszy niż typowa polisa dla mienia i obejmuje dodatkowo m.in. błędy użytkownika oraz przepięcia z dowolnej przyczyny. Zakres można rozszerzyć o zwiększone koszty działalności oraz koszty odtworzenia danych.

   Polisa środowiskowa obejmuje odpowiedzialność administracyjną podmiotu wynikającą z ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, a więc m.in. koszty ochrony prawnej oraz zwrot kar i grzywien nałożonych prze organy ochrony środowiska, w tym nałożony na firmę decyzją administracyjną obowiązek pokrycia kosztów rekultywacji lub innej formy usunięcia szkody w środowisku.

   Ubezpieczamy naszych klientów od 10 do kilkuset pojazdów. Skutecznie negocjujemy atrakcyjne warunki polis. Posiadamy doświadczenie we wdrażaniu programów dla flot o wysokim współczynniku szkodowości oraz flot przewoźnik w tym transportów międzynarodowych i ponadgabarytowych. Pomagamy naszym klientom wdrażać rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo floty, aranżujemy dofinansowania z funduszy prewencyjnych oraz synchronizujemy poziom ochrony ubezpieczeniowej z funkcjonującymi procedurami i regułami odpowiedzialności kierowców.

   Uzyskiwane przez nas warunki są akceptowane przez wszystkie firmy leasingowe, a także w przeważającej liczbie przypadków są korzystniejsze od tych, które oferuje leasing czy dealer. Floty naszych klientów korzystają z pełnej obsługi szkodowej, obejmującej także szkody z OC sprawcy, w tym likwidowane w oparciu o procedurę Bezpośredniej Likwidacji Szkód.

   Ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowlano-montażowych (CAR/EAR) dotyczy prac budowlanych oraz montażowych wykonywanych na zlecenie klienta i obejmuje wszystkie podmioty od inwestora po ostatnich podwykonawców. Ubezpieczenie ma w zakresie zarówno szkody spowodowane przez prowadzone prace (błąd ludzki, nieprawidłowa obsługa sprzętu i maszyn budowlanych), siły przyrody (np. pożary, powodzie, huragany) oraz działania osób trzecich (kradzieże, dewastacje, podpalenia). Polisę CAR/EAR można rozszerzyć o szereg klauzul oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenie przyszłych zysków z inwestycji.

   Ubezpieczenie na życie w formie grupowej może chronić pracowników i ich rodziny na wypadek szerokiego katalogu zdarzeń: śmierć, wypadek, zachorowanie, hospitalizacja. Zakres świadczeń możemy dopasować do potrzeb ubezpieczonych osób lub wprowadzić kilka grup w ramach jednej firmy. 

   Ubezpieczenie zdrowotne dla pracowników gwarantuje szybki dostęp do diagnostyki oraz wizyt lekarskich u lekarzy POZ i specjalistów w całym kraju, a także obejmujące koszty medycyny pracy. Polisa funkcjonuje w wielu wariantach zakresowych oraz umożliwia włączenie członków rodziny.

   Ubezpieczenie MKL dotyczy pracowników odbywających zagraniczne podróże służbowe i może być zawarte w wariancie imiennym lub bezimiennych, a także na określony okres lub z liczbą osobodni do wykorzystania. Zakres ubezpieczenia można dopasować do potrzeb klienta oraz kraju/krajów wyjazdu.

   Chcesz dowiedzieć się jakie rozwiązania ubezpieczeniowe będą najlepsze dla Twojej firmy? Wybierz termin poniżej i umów się na bezpłatną konsultację