Producent w sieci ryzyk

Produkcja to proces angażujący znaczące aktywa, technologię, energię oraz pracowników. Powoduje to, że na przedsiębiorstwa produkcyjne może negatywnie oddziaływać szeroki katalog ryzyk. Zagrożenia te mają zróżnicowaną wagę i intensywność, dlatego przed wytransferowaniem ryzyk na ubezpieczyciela potrzebna jest gruntowna ocena ryzyka i wypracowanie strategii bezpieczeństwa określającej zasady ubezpieczania, zapobiegania szkodom oraz rozwoju zabezpieczeń.

Ryzyka kluczowe firm produkcyjnych

Stosujemy trójpodział ryzyk na kluczowe, istotne i nieistotne. Kluczowe ryzyka to takie, których wystąpienie prowadzi do bezpośredniego zagrożenia dla dalszego działania firmy przy braku zewnętrznego finansowania (np. pożar hali produkcyjnej wraz z maszynami).

Ryzyka istotne wpływają na działalność przedsiębiorstwa zarówno w sferze finansowej jak i organizacyjnej w okresie do 6 m-cy (np. awaria jednej z kluczowych maszyn).

Do kategorii ryzyk nieistotnych zaliczamy z kolei te, które nie mają istotnego wpływu na sytuację finansową firmy i nie wprowadzają istotnych zakłóceń w procesach produkcyjnych (np. uszkodzenie bramy segmentowej przez wózek widłowy).

Kluczowe ryzyka firm produkcyjnych są związane z procesami wytwarzania i dystrybucji produktów oraz posiadanym mieniem. Do najważniejszych ryzyk kluczowych zaliczamy:

odpowiedzialność za produkt
odpowiedzialność za wypadki przy pracy
przerwa lub zakłócenie produkcji
uszkodzenie lub zniszczenie mienia
opóźnienia i brak zapłaty należności
awarie maszyn
uszkodzenie, zniszczenie lub utrata towarów w transporcie

Program ubezpieczeniowy dla firmy produkcyjnej

Trzonem programu są ubezpieczenia, których celem jest zabezpieczenie przed skutkami ryzyk kluczowych w pełnym zakresie, przy uwzględnieniu specyfiki firmy oraz indywidualnego apetytu na ryzyko. Najcześciej program taki składa się z nastepujących rodzajów ubezpieczeń:

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej firmy produkcyjnej powinno obejmować pełen zakres działalności produkcyjnej i działalności dodatkowej oraz powinno uwzględniać występowanie ryzyk kluczowych, w tym zwłaszcza odpowiedzialności pracodawcy za wypadki przy pracy, wprowadzanie produktów do obrotu oraz takich ryzyk dodatkowych jak: podwykonawstwo, praca na mieniu powierzonych, przechowywanie mienia, użytkowanie pojazdów wolnobieżnych czy najem mienia.

Suma gwarancyjna powinna być określona w kwocie pozwalającej na pokrycie przewidywanej dużej szkody, przy czym uwzględnić należy zarówno straty bezpośrednie (np. uszkodzenie mienia), jak i pośrednie (utracone korzyści) oraz koszty związane z dochodzeniem roszczenia przez poszkodowanego na drodze sądowej. 

Ubezpieczenie OC dla producentów możemy rozszerzyć m.in. o:

 • rozszerzoną odpowiedzialność za produkt wadliwy
 • wady betonu i prefabrykatów betonowych
 • koszty wycofania produktów z rynku (recall)
 • zanieczyszczenia produktów
 • klauzulę etykiet

Ochrona z ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk obejmuje szkody materialne powstałe wskutek pożaru oraz innych zdarzeń losowych, w tym: opadów i wyładowań atmosferycznych, huraganu, powodzi, gwałtownych ruchów powierzchni ziemi, zalania wskutek uszkodzeń sieci wodociągowych czy kanalizacyjnych i innych wymienionych w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Zakres ubezpieczenia w przypadku firm produkcyjnych możemy rozszerzyć m.in. o następujące ryzyka:

 • awarię maszyn i urządzeń
 • transport wewnątrzzakładowy 
 • rozmrożenie środków obrotowych

Ubezpieczenie utraty zysku dotyczy przypadków, gdy szkoda w mieniu (np. spowodowana przez pożar) prowadzi do zatrzymania części lub całości produkcji albo braku możliwości sprzedaży towarów handlowych (np. pożar magazynu), co powoduje dość szybki spadek sprzedaży i w konsekwencji duże straty finansowe. Ubezpieczenie można zawrzeć jako dodatkowe do ubezpieczenia mienia i ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń.

Odszkodowanie z polisy tego typu pokrywa zwiększone koszty działalności (np. nadgodziny, najem budynków, koszty podwykonawców), utracony zysk oraz koszty stałe niepokryte przychodami. 

W przypadku firm produkcyjnych zakres ubezpieczenia można rozszerzyć o:

 • brak dostępu do mediów
 • szkody u kluczowych dostawców

Ubezpieczenie maszyn od awarii zabezpiecza maszyny produkcyjne podczas eksploatacji, napraw lub remontów oraz montażu, demontażu od wszelkich nieprzewidzianych zdarzeń wywołanych przez awarie m.in. błędy projektowe, niewłaściwa obsługa operatora, dostanie się ciała obcego, przepięcia. 

Celem ubezpieczenia kredytu kupieckiego jest zabezpieczenie firmy przed negatywnymi skutkami finansowymi znaczących opóźnień w płatnościach, a przede wszystkim przed skutkami upadłości i postępowań restrukturyzacyjnych Państwa odbiorców. Ubezpieczyciel pokrywa straty wynikające z nieopłaconych faktur w przypadku nieopłacenia ich w określonym terminie lub gdy wobec dłużnika zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe lub układowe.

Dla producentów istnieje możliwość rozszerzenie ubezpieczenia o wartość towarów wyprodukowanych dla dłużnika, które nie zostały jeszcze sprzedane. 

Ubezpieczenie mienia w transporcie zabezpiecza przed stratami wynikającymi z uszkodzenia, zniszczenia lub utraty produktów i materiałów wysyłanych do kontrahentów, a które to straty mogą nie być pokryte przez przewoźnika i/lub jego ubezpieczyciela OC. Ubezpieczenie to może dotyczyć zarówno towarów dostarczanych do firmy jak i transportowanych do odbiorców i obejmować transport drogowy, morski i lotniczy.

W zależności od wyników oceny ryzyka oraz decyzji klienta o ubezpieczeniu program możemy rozszerzyć o:

Polisa D&O obejmuje odpowiedzialności członków zarządu, prokurentów, członków rady nadzorczej oraz osób na stanowiskach kierowniczych za szkody wyrządzone spółce w bardzo szerokim zakresie. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje m.in. zobowiązania podatkowe i inne publiczno-prawne, naruszenie praw pracowników, ochronę wizerunku spółki, koszty pozostania na wolności.

Ubezpieczenie D&O jest przeznaczone dla spółek akcyjnych, prostych spółek akcyjnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek komandytowych spółek z o.o. oraz spółdzielni.

Polisa tego rodzaju zapewnia pokrycie kosztów prawych związanych z kontrolą skarbową oraz postępowaniem karno-skarbowym, a także pozwala uzyskać zwrot nałożonych kar i grzywien w tych postępowaniach.

Ubezpieczenie może obejmować dowolne osoby w firmie zajmujące się księgowością i sprawozdawczością oraz pełniące funkcje zarządcze. Polisa w zależności od oferty może być zawarta w wariancie imiennym, jak i bezimiennym.

Ubezpieczenie ryzyk cyber obejmuje przede wszystkim koszty przywrócenia do sprawności systemów informatycznych i sprzętu po zdarzeniu kryzysowym spowodowanym atakiem hakerskim, wirusem lub błędem użytkownika. Ochrona dotyczy także ochrony prawnej i zwrotu kar nałożonych w postępowaniach o naruszenie prawa ochrony danych osobowych, roszczeń o naruszenie prawa do wizerunku oraz dotyczących danych osobowych.

Polisa tego rodzaju może dotyczyć sprzętu komputerowego (stacjonarnego i przenośnego), infrastruktury sieci komputerowej, sprzętu medycznego, specjalistycznych urządzeń pomiarowych, systemów alarmowych i monitoringowych oraz szaf sterujących liniami produkcyjnymi. Zakres ubezpieczenia jest znaczenie szerszy niż typowa polisa dla mienia i obejmuje dodatkowo m.in. błędy użytkownika oraz przepięcia z dowolnej przyczyny. Zakres można rozszerzyć o zwiększone koszty działalności oraz koszty odtworzenia danych.

Polisa środowiskowa obejmuje odpowiedzialność administracyjną podmiotu wynikającą z ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, a więc m.in. koszty ochrony prawnej oraz zwrot kar i grzywien nałożonych prze organy ochrony środowiska, w tym nałożony na firmę decyzją administracyjną obowiązek pokrycia kosztów rekultywacji lub innej formy usunięcia szkody w środowisku.

Ubezpieczamy naszych klientów od 10 do kilkuset pojazdów. Skutecznie negocjujemy atrakcyjne warunki polis. Posiadamy doświadczenie we wdrażaniu programów dla flot o wysokim współczynniku szkodowości oraz flot przewoźnik w tym transportów międzynarodowych i ponadgabarytowych. Pomagamy naszym klientom wdrażać rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo floty, aranżujemy dofinansowania z funduszy prewencyjnych oraz synchronizujemy poziom ochrony ubezpieczeniowej z funkcjonującymi procedurami i regułami odpowiedzialności kierowców.

Uzyskiwane przez nas warunki są akceptowane przez wszystkie firmy leasingowe, a także w przeważającej liczbie przypadków są korzystniejsze od tych, które oferuje leasing czy dealer. Floty naszych klientów korzystają z pełnej obsługi szkodowej, obejmującej także szkody z OC sprawcy, w tym likwidowane w oparciu o procedurę Bezpośredniej Likwidacji Szkód.

Ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowlano-montażowych (CAR/EAR) dotyczy prac budowlanych oraz montażowych wykonywanych na zlecenie klienta i obejmuje wszystkie podmioty od inwestora po ostatnich podwykonawców. Ubezpieczenie ma w zakresie zarówno szkody spowodowane przez prowadzone prace (błąd ludzki, nieprawidłowa obsługa sprzętu i maszyn budowlanych), siły przyrody (np. pożary, powodzie, huragany) oraz działania osób trzecich (kradzieże, dewastacje, podpalenia). Polisę CAR/EAR można rozszerzyć o szereg klauzul oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenie przyszłych zysków z inwestycji.

Ubezpieczenie na życie w formie grupowej może chronić pracowników i ich rodziny na wypadek szerokiego katalogu zdarzeń: śmierć, wypadek, zachorowanie, hospitalizacja. Zakres świadczeń możemy dopasować do potrzeb ubezpieczonych osób lub wprowadzić kilka grup w ramach jednej firmy. 

Ubezpieczenie zdrowotne dla pracowników gwarantuje szybki dostęp do diagnostyki oraz wizyt lekarskich u lekarzy POZ i specjalistów w całym kraju, a także obejmujące koszty medycyny pracy. Polisa funkcjonuje w wielu wariantach zakresowych oraz umożliwia włączenie członków rodziny.

Ubezpieczenie MKL dotyczy pracowników odbywających zagraniczne podróże służbowe i może być zawarte w wariancie imiennym lub bezimiennych, a także na określony okres lub z liczbą osobodni do wykorzystania. Zakres ubezpieczenia można dopasować do potrzeb klienta oraz kraju/krajów wyjazdu.

Ile kosztuje ubezpieczenie firmy produkcyjnej?

Na koszt realizacji programu ubezpieczeniowego wpływają następujące elementy:

 • zakres programu
 • wysokość sum ubezpieczenia
 • ilość miejsc ubezpieczenia
 • rodzaj konstrukcji obiektów
 • stosowanie lub nie wysokiego składowania
 • standard ochrony przeciwpożarowej
 • wysokość udziałów własnych i franszyz
 • historia szkodowa

Poniżej prezentujemy orientacyjny koszt ubezpieczenia dla 3 różnych firm:


Chcesz mieć skuteczne ubezpieczenia?

Zostaw swój numer telefonu i adres mail. Zrobimy wszystko, aby jak najszybciej skontaktować się z Tobą i ustalić, jak możemy Ci pomóc.