Certum Broker

Świadczenia z tytułu zawału w ubezpieczeniach grupowych na podstawie OWU PZU, Allianz, Aviva, Uniqa, Hestii

W ubezpieczeniach grupowych na życie wielokrotnie widnieją świadczenia związane z zawałem serca. Mamy do wyboru: śmierć ubezpieczonego spowodowana zawałem serca, trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany zawałem serca, bądź też wystąpienie poważnego zachorowania tj. zawału serca.

Przed wyborem danego towarzystwa ubezpieczeniowego warto uważnie prześledzić ogólne warunki ubezpieczenia, aby upewnić się jaką ochronę ubezpieczeniową w danym ryzyku proponuje Ubezpieczyciel. Szczególnie istotny jest również fakt, że każde towarzystwo ubezpieczeniowe może definiować zakres i przedmiot ubezpieczenia dowolnie, co oznacza, że np. zawał serca może w każdym towarzystwie ubezpieczeniowym być zdefiniowany w inny sposób.

Poniżej zestawienie definicji zawału serca wybranych towarzystw:

AllianzAvivaHestiaPZUUniqa
Występująca po raz pierwszy w życiu martwica mięśnia sercowego spowodowana jego niedokrwieniem. Rozpoznanie musi być potwierdzone przez wykrycie wzrostu stężenia biomarkerów uszkodzenia mięśnia sercowego z dowodami na niedokrwienie mięśnia sercowego, gdy występuje dodatkowo co najmniej jedna z następujących zmian:
a) objawy kliniczne niedokrwienia, b) zmiany w EKG wskazujące na nowe niedokrwienie (nowe zmiany odcinka ST-T lub świeży LBBB), c) pojawienie się patologicznego załamka Q w odpowiednich odprowadzeniach EKG,
d) nowe zaburzenia ruchomości ściany serca widoczne w badaniach obrazowych.
Rozpoznanie powinno być jednoznacznie potwierdzone w dokumentacji medycznej z leczenia szpitalnego. Zakres ochrony nie obejmuje uszkodzenia mięśnia serca spowodowanego czynnikami mechanicznymi, toksycznymi, zapalnymi lub naciekiem, zawału w przebiegu choroby niedokrwiennej serca rozpoznanej przed objęciem ochroną, przypadków nieskutkujących pilną hospitalizacją oraz kolejnych zawałów.
Pierwszy epizod zawału serca w rozumieniu martwicy części mięśnia sercowego wywołanej nagłym przerwaniem dopływu krwi do określonego obszaru mięśnia sercowego, potwierdzony: a) rozpoznaniem opartym na wystąpieniu typowego dla zawału serca bólu w klatce piersiowej, b) świeżych zmian w zapisie EKG potwierdzających wystąpienie świeżego zawału serca i c) znaczącego podwyższenia stężenia biochemicznych markerów martwicy mięśnia sercowego we krwi, Wyłączone z ochorny są epizody dławicowe bólu w klatce piersiowej bez zawału serca (angina pectoris).Zawał mięśnia sercowego, gdzie jednoznacznie rozpoznana została martwica części mięśnia sercowego w wyniku ostrego niedokrwienia oraz wystąpiły: a) typowy ból dławicowy stwierdzony w wywiadzie, b) nowe, niewystępujące dotychczas, zmiany w obrazie EKG charakterystyczne dla nowoprzebytego zawału mięśnia sercowego, c) charakterystyczny wzrost aktywności biomarkerów sercowych typowych dla nowoprzebytego zawału mięśnia sercowego, d) istotnie obniżona frakcja wyrzutowa lewej komory serca
(wg pomiaru uzyskanego w okresie co najmniej 3 miesięcy od daty zdarzenia) lub nowe odcinkowe zaburzenia kurczliwości ściany serca
stwierdzone w badaniach obrazowych.
Zawał serca, który powoduje: a) wzrost lub spadek podwyższonego stężenia biomarkerów sercowych, z zastrzeżeniem, że przynajmniej w jednym pomiarze to stężenie musi przekraczać górną granicę normy oraz obecność co najmniej dwóch z następujących wykładników niedokrwienia mięśnia sercowego: – objawy kliniczne niedokrwienia (m.in. ból w klatce piersiowej), – zmiany w zapisie elektrokardiograficznym (EKG) typowe dla nowo powstałego niedokrwienia, – nowe odcinkowe zaburzenia kurczliwości w bada-niach obrazowych lub  b) zwiększenie stężenia biomarkerów sercowych do wartości przekraczającej trzykrotnie górną granicę normy, przy prawidłowym ich poziomie wyjściowym w przypadku zabiegu przezskórnej interwencji wieńcowej (PCI), lub c) zwiększenie stężenia biomarkerów sercowych – w przypadku pomostowania tętnic wień¬cowych (CABG) – do wartości przekraczającej pięciokrotnie górną granicę normy, przy prawidło¬wym ich poziomie wyjściowym oraz pojawienie się jednego z następujących objawów: – nowych patologicznych załamków Q lub nowego bloku lewej odnogi pęczka Hisa, – udokumentowanej angiograficznie niedrożności pomostu wieńcowego lub nowej niedrożności natywnej tętnicy wieńcowej, – udokumentowanej badaniem obrazowym nowej martwicy mięśnia sercowego.Martwica części mięśnia sercowego w następstwie nagłego przerwania przepływu krwi przez jedną lub kilka tętnic wieńcowych. Diagnoza powinna w dokumentacji zawierać: a) opis typowych bólów w klatce piersiowej, wyników badań laboratoryjnych specyficznych dla mięśnia sercowego odbiegających od wartości prawidłowych (np. troponina, CKMB) i ich typowej ewolucji w czasie oraz b) charakterystycznych dla ostrego zawału serca zmian EKG (nowo powstałe uniesienie lub obniżenie odcinka ST-T, odwrócenie załamka T, nowe patologiczne załamki Q lub nowo powstały blok lewej odnogi pęczka Hisa).
Z zakresu ubezpieczenia wyłączone są nieme zawały serca. Ochrona ubezpieczeniowa nie występuje także dla:
1) ostrego zespołu wieńcowego (stabilnej i niestabilnej dławicy piersiowej),
2) wzrostu aktywności troponin pod nieobecność jawnej niedokrwiennej choroby serca (np.: zapalenie
mięśnia sercowego, uraz mięśnia sercowego, zatorowość płucna, zespół balotującego koniuszka, toksyczność
leków),
3) zawał serca bez niedrożności tętnic wieńcowych albo wywołany skurczem naczyń wieńcowych, dławicą
związaną z mostkami mięśniowymi nad tętnicami wieńcowymi lub uzależnieniem lekowym,
4) zawał serca, który wywiązał się w ciągu 14 dni od zabiegu angioplastyki wieńcowej lub pomostowania wieńcowego.
Prawo do świadczenia ubezpieczeniowego powstaje z upływem 30 dnia życia Ubezpieczonego licząc od dnia ustalenia diagnozy przez specjalistyczny oddział kardiologiczny lub lekarza kardiologa.

Porównując wyżej opisane towarzystwa ubezpieczeniowe bez wątpienia zawał serca musi być pierwszym zaistniałym zdarzeniem w trakcie obowiązywania umowy ubezpieczenia aby mogło być objęte ochroną ubezpieczeniową.

Istotne są również wyłączenia w których towarzystwa nie ponoszą odpowiedzialności, warto je również prześledzić aby nie mieć problemów przy składaniu roszczenia do Ubezpieczyciela.

Marzena Gorzycka-Szuba
Broker ubezpieczeniowy
Specjalista ds. ubezpieczeń flotowych, transportowych i grupowych
E-mail: m.gorzycka@certumbroker.pl

KONTAKT

Gotowy na bezpieczniejszą
przyszłość Twojej firmy?

Wypełnij formularz, aby umówić się na bezpłatną konsultację i dowiedz się, jak możemy Ci pomóc. Twoje ubezpieczenie, nasze doświadczenie – razem zbudujemy rozwiązanie idealne dla Ciebie i Twojego biznesu.

WYPEŁNIJ FORMULARZ

WYPEŁNIJ FORMULARZ