Ubezpieczenie przerw w działalności (ang. Business Interruption) ma na celu zabezpieczenie przedsiębiorstwa przed negatywnymi skutkami finansowymi szkody rzeczowej (np. w mieniu), która objęta jest ochroną ubezpieczeniową z tzw. polisy bazowej (np. polisy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, mienia od wszystkich ryzyk, maszyn od awarii czy też sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk).

blue and yellow graph on stock market monitor

Ubezpieczenie to bywa też nazywane ubezpieczeniem utraty zysku, z uwagi na to, że jednym ze skutków pokrywanych odszkodowaniem może być utracony zysk przedsiębiorstwa. Szkoda z tego rodzaju ubezpieczenia może jednak obejmować więcej elementów.

W ramach odszkodowania można liczyć na wypłatę za:

-> Koszty stałe niepokryte z powodu obniżenia przychodów (np. wynagrodzenia, składki ZUS, podatek od nieruchomości, czynsze, raty leasingowe, kredytów, koszty stałych usług);

-> Zwiększone koszty działalności ponoszone w celu utrzymania poziomu produkcji/sprzedaży lub minimalizacji jego spadku (np. koszty pracy w godzinach nadliczbowych, uruchomienia dodatkowej zmiany, zlecenia na zewnątrz części lub całości produkcji, dodatkowe koszty transportu i logistyki);

-> Utracony zysk netto przedsiębiorstwa.

Ubezpieczenie przerw w działalności jest szczególnie zalecane dla przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, które charakteryzują się:

-> koncentracją składników majątku w jednym miejscu
-> występowaniem tzw. wąskich gardeł w procesach produkcyjnych
-> są podatne na zakłócenie łańcucha dostaw

Znacząca cześć programów ubezpieczeniowych wdrażanych u naszych klientów zawiera ubezpieczenie przerw w działalności, dzięki czemu ubezpieczane przedsiębiorstwa mają pełną ochronę dotyczącą

szkód bezpośrednich

-> uszkodzenia lub zniszczenia budynków, budowli, maszyn, urządzeń, wyposażenia oraz środków trwałych (ubezpieczonych w ramach ubezpieczenia mienia od ognia innych zdarzeń losowych lub ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk)
-> awarii maszyn (ubezpieczonych w ramach ubezpieczenia maszyn od awarii lub maszyn od uszkodzeń)
-> uszkodzenia lub zniszczenia robót budowlanych lub montażowych (ubezpieczonych w ramach ubezpieczenia ryzyk budowlano-montażowych)

szkód pośrednich

zwiększonych kosztów działalności, utraconego zysku i stałych kosztów działalności

Ubezpieczenie przerw w działalności najczęściej mają zastosowanie w przypadku przedsiębiorstw produkcyjnych oraz firm handlowych, dla których stanowi ono zabezpieczenie przed jednym z kluczowych zagrożeń, tj. zakłócenia lub przerwy w działaności powodującej spadek sprzedaży. Tego rodzaju ochronę ubezpieczeniową można zastosować także w innych branżach, przy czym warto przeprowadzić pełną ocenę ryzyka, aby sprawdzić, czy jest to odpowiednie rozwiązanie.

business charts data document

Ubezpieczenie przerw w działalności to realizujemy w formie następujących rodzajów polis:

-> Business Interruption (BI) – polisa doda
-> Machinery Loss of Profit (MLoP)
-> Advanced Loss of Profit (ALoP)

Dla mniejszych firm oferujemy ubezpieczenie kosztów stałych, utraconego zysku i/lub zwiększonych kosztów działalności.

W przypadku polis Business Interruption nasze działania nie ograniczają się jedynie do wynegocjowania atrakcyjnych warunków ubezpieczenia, ale obejmują także pomoc w przygotowaniu odpowiednich procedur i rozwiązań, które obniżą ryzyko wstrzymania lub zakłócenia działalności u naszego klienta. Zapewniamy także wsparcie w przypadku wystąpienia szkody, od jej zgłoszenia, aż do pełnej wypłaty odszkodowania.

Autor: Patrycjusz Rodzyński – broker ubezpieczeniowy

Wyślij mail: p.rodzynski@certumbroker.pl


Zamów bezpłatną konsultację brokerską i dowiedz się więcej na temat ubezpieczeń i jak mogą wesprzeć Twoją firmę oraz jakie korzyści mogą jej przynieść: