Certum Broker

Jak działa ubezpieczenie środowiskowe?

21 kwietnia 2004 r. Parlament Europejski i Rada przyjęły Dyrektywę 2004/35/WE w sprawie zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu. 

W razie pojawienia się bezpośredniego zagrożenia taką szkodą odpowiedzialność polega na podjęciu działań zmierzających do jej zapobieżenia, a w razie faktycznego powstania szkody – działań mających na celu usunięcie jej skutków i przywrócenie środowiska do stanu właściwego. Dyrektywa przewiduje bardzo rygorystyczne mechanizmy egzekwowania takiej odpowiedzialności.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, wywiązując się z obowiązku przeniesienia postanowień Dyrektywy prawa krajowego, dnia 13 kwietnia 2007 roku uchwalił ustawę o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. nr 75, poz. 493), która weszła w życie 30 kwietnia 2007 r. Ustawa wprowadza nową, bardzo surową, a jednocześnie skomplikowaną formę odpowiedzialności prawnej w ochronie środowiska.

Ustawa ta ma zastosowanie do podmiotów prowadzących działalność wymienioną w art. 3 ustawy. Ponadto bez względu na rodzaj prowadzonej działalności, każdy podmiot korzystający ze środowiska ponosi dodatkowo odpowiedzialność za szkody dotyczące gatunków chronionych lub chronionych siedlisk przyrodniczych (art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy).

Nowy rodzaj odpowiedzialności ma charakter administracyjny, a więc nie może on być objęty standardową polisą ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Wprowadzenie tych regulacji jeszt wynikiem harmonizacji prawa polskiego i prawa wspólnotowego w zakresie ochrony środowiska.

Postanowienia te mają bardzo restrykcyjny charakter i w przypadku zaistnienia stanu zanieczyszczenia środowiska i braku działań naprawczych ze strony podmiotu odpowiedzialnego lub zaistnienie stanu zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub możliwości zaistnienia nieodwracalnych szkód w środowisku (kryteria te wyczerpuje niemal każda nagła emisja do powietrza lub wód płynących czy gruntowych) wojewoda (w przypadku wystąpienia szkody) lub minister właściwy do spraw środowiska (w przypadku bezpośredniego zagrożenia szkodą) decyzją administracyjną o charakterze ostatecznym nakłada obowiązek zapłaty odszkodowania (art. 18 ust. 1 w związku z art. 17 ust. 4 ustawy). Podmiot, który poniesie koszty działań zapobiegawczych lub naprawczych może także wystąpić do podmiotu odpowiedzialnego ich zwrot (art. 22 ust. 3 pkt 1 ustawy).

Ubezpieczenie odpowiedzialności środowiskowej zapewnia ochronę ubezpieczeniową w tym zakresie i może stanowić istotne zabezpieczenie finansowe prowadzonej działalności, także w przypadku prowadzenia procesów inwestycyjnych. 

W świetle nowych przepisów dotyczących składowania odpadów ubezpieczenie środowiskowe stanowi jedną z dopuszczalnych form zabezpieczenia.

Patrycjusz Rodzyński
Broker ubezpieczeniowy
Specjalista ds. ubezpieczeń majątkowych i finansowych
E-mail: p.rodzynski@certumbroker.pl

LinkedIn

KONTAKT

Gotowy na bezpieczniejszą
przyszłość Twojej firmy?

Wypełnij formularz, aby umówić się na bezpłatną konsultację i dowiedz się, jak możemy Ci pomóc. Twoje ubezpieczenie, nasze doświadczenie – razem zbudujemy rozwiązanie idealne dla Ciebie i Twojego biznesu.

WYPEŁNIJ FORMULARZ

WYPEŁNIJ FORMULARZ